Wydział Finansowy

ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec,I piętro,
pok.: od 106 do 108, tel. 75 612-17-59,60,61,62

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Zakres zadań Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

Do zadań wydziału należy:
1. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w module finansowo-księgowym zakresie dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego:
• księgowanie i uzgadnianie wyciągów bankowych rachunku bieżącego – wydatki,
• księgowanie i uzgadnianie wyciągów bankowych rachunku bieżącego – dochody,
• ewidencja dokumentów księgowych w ramach wydatków Starostwa, w tym również wydatków dotacji na zadania zlecone,
• ewidencjonowanie dokumentów źródłowych dot. programów pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w zakresie programów dotyczących Starostwa oraz księgowanie i uzgadnianie wyciągów bankowych środków pomocowych.

2. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dochodów Skarbu Państwa:
• ewidencja syntetyczna i analityczna wg kontrahentów i budżetów;
• windykacja należności (wysyłanie upomnień, przekazywanie spraw do windykacji Radcy Prawnemu oraz nadzór nad ich realizacją);
• sporządzanie informacji o stanie należności i zobowiązań wobec Skarbu Państwa – sprawozdanie;
• sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych w zakresie dochodów Skarbu Państwa;
• sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej;
• wysyłanie potwierdzeń sald należności dla poszczególnych kontrahentów;
• sporządzanie harmonogramów dochodów Skarbu Państwa;
• rozliczenia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie realizacji dochodów Skarbu Państwa
3.Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
• kontrola pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych,
• dekretowanie i księgowanie dokumentów dot, ZFŚS,
• przekazywanie w terminach ustawowych środków na rachunek bankowy ZFŚS, oraz prawidłowe rozliczenie wpływów i wydatków Funduszu;
• roczne rozliczenie funduszu
4. Prowadzenie rejestru sum depozytowych:
• ewidencja i uzgadnianie wyciągów bankowych sum depozytowych,
• ewidencja wniesionych przez kontrahentów wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy , rozlicza czynsz dzierżawny kół łowieckich wg gmin i nadleśnictw
5.Ustalanie kosztu i rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego i Radnych Powiatu
6.Prowadzenie ewidencji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT
7.Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, przygotowywanie dokumentów księgowych do realizacji oraz regulowanie zobowiązań finansowych Starostwa - sporządzanie przelewów
8.Prowadzenie ewidencji w zakresie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Sporządzanie sprawozdań budżetowych Starostwa Powiatowego:
• Rb-27 S,
• Rb-27 ZZ,
• Rb-N,
• Rb-ZN,
• Rb-Z,
• Rb-28 S,
• Rb-50,
• Rb-Ws
10.Sporządzanie sprawozdań finansowych Starostwa Powiatowego:
• bilans,
• rachunek zysków i strat,
• zestawienie zmian w funduszu jednostki.
11.Sporządzanie sprawozdań do GUS:
• F-03 o stanie i ruchu środków trwałych
• F-03 ZOS – nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych
12.Sporządzanie:
• sprawozdań opisowych z wykonania wydatków budżetowych Starostwa w dziale Administracja Publiczna,
• wniosków o zmianę w planie finansowym Starostwa w zakresie dot. Wydziału Finansowego,
• projektów planów finansowych w zakresie dot. Wydziału Finansowego."
13.Prowadzenie ewidencji syntetycznej:
• środków trwałych,
• wartości niematerialnych i prawnych,
13.Rozliczenie inwentaryzacji majątku
14.Kontrola należności oraz przekazywanie Radcy Prawnemu Starostwa spraw dotyczących wyegzekwowania należności
15. Przekazywanie dochodów zrealizowanych przez Starostwo do budżetu Powiatu oraz opłaty ewidencyjnej CEPIK do MSW i A.
16.Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników Starostwa oraz diet dla radnych powiatu.
17.Powadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług VAT oraz z ZUS-em i GUS-em. Prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, sporządzanie stosownych informacji, raportów i deklaracji.
18.Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu (Rp-7) wymaganych przez ZUS-dla pracowników Starostwa, jednostek objętych zakresem czynności oraz jednostek zlikwidowanych takich jak: Zakład Remontowo – Budowlany „Oświata”, Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolesławcu, Urząd Rejonowy w Bolesławcu
19.Prowadzenie windykacji należności, w tym w szczególności należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa:
• naliczenie odsetek od nieterminowych zapłat należności,
• sporządzanie i kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty,
• prowadzenie ewidencji wezwań do zapłaty,
• przekazywanie Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami listy dłużników w szczegółowości wynikającej z „Regulaminu postępowania w przypadku powstania długu z tytułu należności cywilnoprawnych Powiatu Bolesławieckiego, w tym należności Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę” w celu weryfikacji,
• przekazywanie Wydziałowi Organizacyjnemu odpowiednich dokumentów w celu wdrożenia egzekucji sądowej,
• wprowadzenie danych dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników, oraz powiadamianie na piśmie dłużnika o wprowadzeniu danych do KRD, usuwanie dłużnika z Krajowego Rejestru Dłużników
20.Przeprowadzanie okresowych analiz w zakresie wykonywanych zadań
21.Archiwizacja dokumentów księgowych w zakresie wykonywanych przez Wydział zadań.
22. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.

Wydział Finansowy realizuje swoje zadania zgodnie z podstawowymi aktami prawnymi,
a w szczególności:
• Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
z 2001 r., poz. 1592 ze zm.)
• Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1223 ze zmianami);
• Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami);
• Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r., Nr 128, poz. 861 ze zm.);
• Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207, ze zm.);
• Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80 , poz. 526 ze zm.)
• Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103, ze zm.);
• Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. z 2008 r. Nr 23, poz. 135)
• Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. 2010, Nr 44, poz. 255 ze. zm.).
• Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm.),
• Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ),
• Ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2010 Nr 77, poz. 512),
• Ustawą z dn. 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2009 Nr 205, poz. 1585 ze zm.).
• Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010, Nr 81, poz.530 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej z dnia 16 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 447),
• Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1999 r.( Dz.U. 2012 , poz.1137 ze zm. Art.130 a, ust.6)

Dokumenty

Zarządzenia Starosty

Zarządzenia Starosty

Zarządzenia Starosty

Zarządzenia Starosty

Zarządzenia Starosty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2012 16:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Jędrzejczyk
Ilość wyświetleń: 6787
16 stycznia 2018 11:13 Radosław Palczewski - Zmiana danych jednostki.
22 grudnia 2017 09:19 Magdalena Kownacka - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału .
13 października 2015 13:41 Radosław Palczewski - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału Finansowego.
Zatrzymaj banner przewijany