Referat Budżetu Powiatu i Dochodów Skarbu Państwa

ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, III piętro pok.306,307
tel.: 75 612-17-63

Stanowiska

Kierownik

Zakres zadań Referatu Budżetu Powiatu

1. W zakresie planowania budżetu powiatu:
1.1 Opracowywanie projektu budżetu powiatu zgodnie z założeniami określonymi przez Zarząd Powiatu oraz na podstawie jednostkowych projektów planów finansowych. Przygotowywanie wszelkich zmian w budżecie /projekty uchwał Zarządu i Rady Powiatu/ na podstawie projektów planów finansowych jednostek budżetowych oraz złożonych wniosków o zmiany w planach wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu zaakceptowanych przez Zarząd Powiatu.
1.2 Koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów budżetów i planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych.
1.3 Sprawdzanie zgodności z budżetem i przygotowanie do przekazania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz planów dochodów związanych z realizacją tych zadań.
2. W zakresie wykonywania budżetu:
2.1 Dbałość o prawidłowe i zgodne z uchwałą budżetową gromadzenie dochodów i gospodarowanie wydatkami budżetowymi.
2.2 Nadzór nad prawidłowością gospodarowania środkami otrzymanymi na projekty/ programy (realizacja dochodów i wydatków dotyczących projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków UE).
2.3 Monitorowanie i sygnalizowanie kierownikom jednostek organizacyjnych występujących odchyleń i nieprawidłowości w realizacji ich planów finansowych.
2.4 Monitorowanie przebiegu wykonania budżetu oraz gospodarki pozabudżetowej.
3. W zakresie sprawozdawczości budżetowej i analizy:
3.1 Weryfikacja sprawozdań otrzymanych od jednostek organizacyjnych i Starostwa w odniesieniu do założeń planowych.
3.2 Sporządzanie zbiorczych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych na podstawie sprawozdań otrzymanych od podległych jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym bilansu z wykonania budżetu za każdy rok.
3.3 Przyjmowanie zweryfikowanych przez wydziały merytoryczne, informacji opisowych za I półrocze i sprawozdania rocznego oraz wstępna ich ocena pod względem zgodności z planem (realizacja i wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych).
3.4 Kontrola kompletności i prawidłowości sprawozdań dostarczanych przez powiatowe jednostki organizacyjne w zakresie dokonywanych wydatków oraz realizowanych dochodów.
3.5 Sporządzanie sprawozdania zbiorczego o wydatkach strukturalnych budżetu.
4. W zakresie rachunkowości budżetowej:
4.1 Aktualizacja planów finansowych oraz dochodów budżetu w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową wynikających z uchwał zmieniających budżet.
4.2 Ewidencja dochodów budżetu w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową oraz zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu Powiatu Bolesławieckiego.
4.3 Na podstawie przyjętych procedur do realizacji projektu/ programu - ewidencja dochodów i wydatków (memoriałowo) dotyczących realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne w tym także Starostwo.
5. Realizacja budżetu i obsługa bankowa:
5.1 Przygotowywanie wymaganych dokumentów do otwarcia rachunków bankowych (subkont do rachunku budżetu) zgodnie z dyspozycją kierowników/ dyrektorów jednostek budżetowych.
5.2 Przygotowanie i obsługa dokumentów na podstawie dyspozycji kierowników jednostek budżetowych umożliwiających przekazanie środków finansowych z budżetu (subkont).
5.3 Przekazywanie z budżetu środków na wydatki w celu realizacji planów finansowych jednostek oraz środków na wydatki niewygasające (określonych uchwałą Rady Powiatu) z wyodrębnionego rachunku.
6. Wykonywanie innych zadań zgodnie z dyspozycją Członków Zarządu Powiatu i Skarbnika Powiatu.

Dokumenty

Zarządzenia Starosty

Zarządzenia Starosty

Zarządzenia Starosty

Sprawozdania

Nabór na stanowisko

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2012 16:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Jędrzejczyk
Ilość wyświetleń: 3902
16 stycznia 2018 11:17 Radosław Palczewski - Zmiana danych jednostki.
20 marca 2017 11:54 Radosław Palczewski - Zmiana danych jednostki.
03 kwietnia 2015 12:48 Radosław Palczewski - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany