Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24 marca 2017r. znak: WAB.6740.1.261.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 22.02.2017r. wydano decyzję Nr 127 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Bolesławiec 59-700 Bolesławiec, ul. Rynek nr 41 pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w rejonie...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24 marca 2017r. znak: WAB.6740.1.260.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 22.02.2017r. wydano decyzję Nr 126 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Bolesławiec 59-700 Bolesławiec, ul. Rynek nr 41 pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21.03.2017 r. znak: ROŚ.6341.8.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz AS24 Polska Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 80/12a, 00-175 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

EKS.524.1.20.2017 Bolesławiec, dnia 17 marca 2017 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2017...

WYKAZ OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W 2017 R. W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ZAWIERAJĄCYCH BRAKI FORMALNE

WYKAZ OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W 2017 R. W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ZAWIERAJĄCYCH BRAKI FORMALNE

Podstawowa kwota dotacji na 2017 r. oraz statystyczna liczba uczniów

Ogłoszenie Na podstawie 89d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej ogłasza się podstawową kwotę dotacji na 2017 r. oraz statystyczną liczbę uczniów.

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 27.02.2017 r. znak: ROŚ.6341.3.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Hydro-Tech Sp. z o.o., ścieków przemysłowych - decyzja...

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2017 rokuw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zatrzymaj banner przewijany