Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 6 lutego 2017r. znak: WAB.6740.1.255.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 2 grudnia 2016r. Pani Bożeny Markowskiej-Motowidło, działającej na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, Rynek 41 - zostało wszczęte postępowanie...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 6 lutego 2017r. znak: WAB.6740.1.254.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 2 grudnia 2016r. Pani Bożeny Markowskiej-Motowidło, działającej na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, Rynek 41 - zostało wszczęte postępowanie...

O G Ł O S Z E N I E Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

I. Podmioty uprawnione do złożenia oferty Wnioski o dofinansowanie składać mogą organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395.). II. Cel konkursu Celem konkursu ofert jest wyłonienie...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 27 stycznia 2017 r. znak: ROŚ.6341.39.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. po. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy z siedzibą w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 29B pozwolenia wodnoprawnego na szczególne...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. znak: ROŚ.6341.1.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 29.12.2016 r. znak: ZO-7107-255/16, informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Powiatu Żagańskiego...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, uchwałą nr 259/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. przyjął ofertę Domu Dziecka p. w. św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek z siedzibą w Bolesławcu, przy...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. znak: ROŚ.6341.35.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. po. 469 ze zm.) w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 21.11.2016 r. znak: ZO-7107-228/16 informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Powiatu Lubińskiego...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 15 grudnia 2016 r. znak: ROŚ.6341.34.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 28 pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 12 grudnia 2016 r. znak: ROŚ.6341.32.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. po. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi (działka nr 370/7 w obrębie Różyniec, gmina...

Zatrzymaj banner przewijany