Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 4 listopada 2016 r. znak: ROŚ.6341.28.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. po. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Gminy Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 1a pozwolenia wodnoprawnego na modernizację istniejących rowów drogowych odprowadzających...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 25 października 2016r. znak: WAB.6740.2.133.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 17 października 2016r. Pana Tomasza Nowak działającego z upoważnienia Gminy Bolesławiec - zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...

LISTA UCZNIÓW, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 BĘDĄ OTRZYMYWAĆ STYPENDIUM STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO ZA WYBITNE WYNIKI W NAUCE, UZYSKANE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ORAZ UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYM PRZYZNANO NAGRODĘ STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO ZA WYBITNE WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE, A TAKŻE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NAGRODZONYCH ZA NAJWYŻSZĄ W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM LICZBĘ PUNKTÓW NA SPRAWDZIANIE DLA UCZNIÓW KOŃCZACYCH SZKOŁĘ

UCZNIOWIE, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 BĘDĄ OTRZYMYWAĆ STYPENDIUM STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO ZA WYBITNE WYNIKI W NAUCE, UZYSKANE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Klaudia Michalina Dzedzej uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu STYPENDIUM STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO...

Infomacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 12 października 2016 r. znak: ROŚ.6341.27.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią kanalizacyjną pod dnem cieku Bobrzyca w km 1+330 w obrębie Dąbrowa Bolesławiecka, gmina Bolesławiec w ramach...

Zatrzymaj banner przewijany