Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24 maja 2016 r. znak: ROŚ.6341.9.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Nadleśnictwa Węgliniec pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w Leśnictwie Zebrzydowa i Lisek, w obrębach: Osiecznica i Tomisław, gmina Osiecznica...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 10 maja 2016r. znak: WAB.6740.1 45. 2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 07.05.2016r. Starosta Bolesławiecki wydał decyzję Nr 307 znak: WAB.6740.1.45.2016 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, Rynek nr 41 pozwolenia...

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "XXIII Przegląd Zespołów Bluesowych im. Tadeusza Nalepy 13 sierpnia 2016 r. w ramach XXVI Jubileuszowego Festiwalu Blues nad Bobrem"

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Blues nad Bobrem z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 239 ze zmianami). W ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, każdy ma możliwość...

KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI LASÓW – WAŻNE!

Informuje się, że w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (susza) panującymi w 2015 r. i wynikającym z tego zagrożeniem nadmiernego rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych w lasach wszystkich własności Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu ogłosił stan siły wyższej o znaczeniu...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 4 maja 2016 r. znak: ROŚ.6341.6.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę (demontaż) istniejących obudów studni ujęciowych Nr 1 i Nr 2 oraz wykonanie urządzeń do poboru wody...

Zatrzymaj banner przewijany