Komunikaty

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817.), zwanej dalej „ustawą”, do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


I. Informacje ogólne

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXVII/167/16 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” Zarząd Powiatu Bolesławieckiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ustawy.
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust.3 ustawy.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy może zgłosić do komisji konkursowej tylko 1 kandydata.


II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria:

-       nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

-       nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

 

III. Zadania komisji konkursowej:

Komisja konkursowa opiniuje pod względem merytoryczno-finansowym oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego.

IV. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

 1. Zarząd Powiatu Bolesławieckiego powoła komisję konkursową w składzie:
  2 przedstawicieli Zarządu Powiatu Bolesławieckiego, 1 przedstawiciela Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 1 przedstawiciela Starostwa Powiatowego przygotowującego konkurs ofert i nie więcej niż 3 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
  1. Zarząd Powiatu Bolesławieckiego powoła spośród członków komisji Przewodniczącego.


V. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia (na wskazanym w załączniku formularzu) można składać drogą pocztową lub osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12 do 14 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu do Starostwa).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.02.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji i Promocji Powiatu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dominika Stefańczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2017 16:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Pronkiewicz
Ilość wyświetleń: 305
06 lutego 2017 16:52 Maciej Pronkiewicz - Dodanie załącznika [formularz_zgloszenia_kandydata_na_czlonka_komisji_konkursowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2017 16:49 Maciej Pronkiewicz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2017 16:48 Maciej Pronkiewicz - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_naborze_na_czlonkow_komisji_konkursowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany