Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 15 września 2017r. znak: WAB.6740.1.151.2017

Bolesławiec, dnia 15 września 2017r.

WAB.6740.1.151.2017

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2017.1257)

                                   zawiadamiam

 

iż na wniosek inwestora – Gminy Miejskiej Bolesławiec, reprezentowanej przez Prezydenta Miasta, działającego przez pełnomocnika – Pana Sebastiana Szymańskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg wraz z oświetleniem, siecią wodociągową i kanalizacyjną w rejonie ulic Ptasia – Widok” zlokalizowanej:

 

-        na działkach ewidencyjnych gruntów nr: 1/4, 2/2, 3/4, 25/1, 26/1, 27, 28, 29/5, 39/2, 40, 41, 42/1, 42/2, 42/4, 44, 45, 46/2, 46/3, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 89, 115/4, 122, 123, 124/3, 314/2, 613/3, 709/1, 709/3 obręb 0007 Bolesławiec-7, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie

-        na działce ewidencyjnej gruntu nr: 194/5 obręb 0006 Bolesławiec-6, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzać będzie podział nieruchomości gruntowych, które z mocy prawa stają się własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec:

Lp.

Obręb

Nr jednostki rejestrowej (nr księgi wieczystej)

Stan przed podziałem

Stan po podziale

Nr działki

Powierzchnia działki

ha

Nr działki projektowanej

Powierzchnia działki

ha

1

0007 Bolesławiec-7

G.499

45

0,5093

45/1

0,0108

45/2

0,4985

2

0007 Bolesławiec-7

G.799

47

0,1948

47/1

0,0204

47/2

0,1744

3

0007 Bolesławiec-7

G.506

46/3

0,0906

46/5

0,0012

46/4

0,0894

4

0007 Bolesławiec-7

G.529

42/1

0,1962

42/5

0,0611

42/6

0,1351

5

0007 Bolesławiec-7

G.250

42/2

0,0127

42/7

0,0048

42/8

0,0079

6

0007 Bolesławiec-7

G.473

49

0,1708

49/1

0,0904

49/2

0,0053

49/3

0,0751

7

0007 Bolesławiec-7

G.909

50

0,1088

50/1

0,0128

50/2

0,0960

8

0007 Bolesławiec-7

G.887

53

0,4428

53/1

0,0162

53/2

0,4266

9

0007 Bolesławiec-7

G.182

124/3

0,9964

124/4

0,0002

124/5

0,9962

10

0007 Bolesławiec-7

G.199

2/2

0,1987

2/4

0,0132

2/3

0,1771

2/5

0,0084

-         pogrubionym drukiem zaznaczono numery działek, które przechodzą z mocy prawa na własność Gminy Miejskiej Bolesławiec z dniem, w którym wydana decyzja stanie się ostateczna.

 

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzać będzie podział nieruchomości gruntowych, które przed podziałem stanowiły własność Gminy Miejskiej Bolesławiec:

Lp.

Obręb

Nr jednostki rejestrowej (nr księgi wieczystej)

Stan przed podziałem

Stan po podziale

Nr działki

Powierzchnia działki

ha

Nr działki projektowanej

Powierzchnia działki

ha

1

0007 Bolesławiec-7

G.155

JG1B/00014344/4

44

0,4350

44/1

0,0017

44/2

0,4333

2

0007 Bolesławiec-7

G.331

JG1B/00014344/4

52/1

0,0610

52/3

0,0414

52/5

0,0015

52/4

0,0181

3

0007 Bolesławiec-7

G.331

JG1B/00014344/4

51

0,0940

51/1

0,0604

51/3

0,0240

51/2

0,0096

4

0007 Bolesławiec-7

G.155

JG1B/00014344/4

314/2

2,3915

314/4

0,2614

314/3

0,3279

314/5

1,8036

5

0007 Bolesławiec-7

G.331

JG1B/00014344/4

123

0,2129

123/2

0,0666

123/1

0,0474

123/3

0,0989

6

0007 Bolesławiec-7

G.155

JG1B/00014344/4

115/4

0,3561

115/5

0,0374

115/6

0,3187

7

0007 Bolesławiec-7

G.155

JG1B/00014344/4

709/1

0,0582

709/5

0,0052

709/4

0,0254

709/6

0,0276

8

0007 Bolesławiec-7

G.155

JG1B/00014344/4

29/5

2,5602

29/7

0,4375

29/6

0,4656

29/8

0,6233

29/9

0,6166

29/10

0,4172

9

0007 Bolesławiec-7

G.155

JG1B/00014344/4

26/1

0,4127

26/3

0,0718

26/2

0,2437

26/4

0,0972

10

0007 Bolesławiec-7

G.331

JG1B/00014344/4

25/1

0,0509

25/2

0,0004

25/3

0,0505

11

0006 Bolesławiec-6

G.279

JG1B/00015123/6

194/5

0,3952

194/7

0,0293

194/6

0,1219

194/8

0,2440

12

0007 Bolesławiec-7

G.155

JG1B/00014344/4

27

1,1797

27/2

0,0869

27/1

0,7180

27/3

0,3748

13

0007 Bolesławiec-7

G.331

JG1B/00014344/4

28

0,3166

28/2

0,0283

28/1

0,2642

28/3

0,0241

14

0007 Bolesławiec-7

G.331

JG1B/00014344/4

1/4

0,1794

1/6

0,0058

1/8

0,0075

1/5

0,0661

1/7

0,0716

1/9

0,0299

15

0007 Bolesławiec-7

G.155

JG1B/00014344/4

3/4

0,7559

3/6

0,0500

3/5

0,5996

3/7

0,1063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Nieruchomości gruntowe, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

Lp.

Obręb

Nr działki

Rodzaj zajęcia nieruchomości

1

0007 Bolesławiec-7

42/4

budowa kanalizacji ogólnospławnej (deszczowej)

1

0007 Bolesławiec-7

41

budowa kanalizacji ogólnospławnej (deszczowej)

1

0007 Bolesławiec-7

40

budowa kanalizacji ogólnospławnej (deszczowej)

1

0007 Bolesławiec-7

122

budowa kanalizacji ogólnospławnej (deszczowej)

 

                  Nieruchomości gruntowe, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

Lp.

Obręb

Nr działki

Rodzaj zajęcia nieruchomości

1

0007 Bolesławiec-7

39/2

budowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 350

1

0007 Bolesławiec-7

89

włączenie kanalizacji ogólnospławnej (deszczowej) do istniejącej sieci

1

0007 Bolesławiec-7

709/3

budowa skrzyżowania z drogą gminną

– ul. Stokrotek

1

0007 Bolesławiec-7

613/3

budowa skrzyżowania z drogą gminną, przebudowa oświetlenia – ul. Ptasia

 

 

Jednocześnie informuję, że:

 

-          zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,

-           zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w urzędzie powiatowym, urzędzie gminnym, na stronach internetowych tych urzędów, a także w prasie lokalnej,

-           strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pok. nr 314 w godzinach pracy Urzędu, w terminie czternastu dni po zawiadomieniu na drodze publicznego obwieszczenia,

-           niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2017 08:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 218
21 września 2017 08:37 Justyna Kawecka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 08:35 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany