Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.2.2017 Zmiany nr 1 w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi Nr 2273D relacji Gościszów – Ocice”

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 27293-2017 z dnia 17-02-2017 - Bolesławiec 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi nr 2273D relacji Gościszów - Ocice na odcinku o długości 835 m (od km 11+025 do km 11+860) w granicach pasa drogowego na działce nr 1571 obrębie Gośc... Termin składania ofert/wniosków:...

Postępowanie na organizację usług doradczych i specjalistycznych w projekcie "Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim"-przedłużenie terminu do skladania ofert do dnia 07.03.2017 r oraz zmiana numeracji załączników do SIWZ

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec Tel. 75 6121788 email: centrum@pcpr.boleslawiec.pl http://boleslawiec.pcpr.info/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Postępowania O Udzielenie Zamówienia Publicznego Na...

WIZ.272.1.3.2017 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Powiatu Bolesławieckiego w okresie od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.”

Ogłoszenie nr 31380 - 2017 z dnia 2017-02-24 r. Bolesławiec: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Powiatu Bolesławieckiego w okresie od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

WIZ.272.1.4.2017 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271 D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)”.

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 1 marca 2017 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 1 marca 2017 r. w sali nr 101 o...

Zatrzymaj banner przewijany