Przetargi

Postępowanie na organizację usług doradczych i specjalistycznych w projekcie "Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim"-przedłużenie terminu do skladania ofert do dnia 07.03.2017 r oraz zmiana numeracji załączników do SIWZ

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec

Tel. 75 6121788

email: centrum@pcpr.boleslawiec.pl

http://boleslawiec.pcpr.info/

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

 

 

Postępowania O Udzielenie Zamówienia Publicznego

Na Usługi Społeczne

O Wartości  Zamówienia poniżej 750 000 €

Prowadzonego w Trybie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 

NA:

 

 

Organizacja usług doradczych i specjalistycznych w projekcie

„Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TEKST JEDNOLITY: DZ. U. z 2015 R. POZ. 2164z późn. zmianami)

 

_________________________

Kierownik Zamawiającego

Zatwierdzam

 
CZĘŚĆ I SIWZ

 

 

1.                  Informacje o Zamawiającym.

 

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec

 

2.                                       Tryb udzielenia zamówienia.

 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

 

3.                  Opis przedmiotu zamówienia.

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80570000-0 usługi w dziedzinie rozwoju osobistego

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

79111000-5 Usługi doradztwa prawnego

 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych i specjalistycznych dla osób zamieszkałych na terenie powiatu bolesławieckiego korzystających ze wsparcia w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”.

 

Liczba uczestników poszczególnych form wsparcia określona została w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

                                              

3.1. Wymagania w zakresie zorganizowania usług doradczych:

Zamawiający wymaga, aby:

a)      Wykonawca zapewnił trenera / trenerów / doradcę / doradców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w ramach  rodzaju usług doradczych ,

b)      Zajęcia/warsztaty / usługi doradztwa odbywały się od poniedziałku do soboty, w przedziale od 8.00 do 18.00,

c)      Wykonawca prowadził listy potwierdzające uzyskanie przez osoby korzystające z usług świadczeń właściwych dla danej usługi zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji oraz sporządził raport po wykonaniu usług wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym,

 

 

3.2. Informacje o finansowaniu zamówienia:

Współfinansowanie: Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 95% ogólnych środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Oś 9 Włączenie społeczne.

 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr  3 do SIWZ.

3.4. Wzór umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 marca 2017 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Buss
Ilość wyświetleń: 303
02 marca 2017 12:08 Piotr Buss - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 marca 2017 12:06 Piotr Buss - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_do_siwz_wykaz_uslug_doswiadczenie_wykonawcy_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 marca 2017 12:06 Piotr Buss - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_siwz_wykaz_zamowien_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany