Przetargi

WIZ.272.1.2.2017 Zmiany nr 1 w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi Nr 2273D relacji Gościszów – Ocice”

Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 27293-2017 z dnia 17-02-2017 - Bolesławiec
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi nr 2273D relacji Gościszów - Ocice na odcinku o długości 835 m (od km 11+025 do km 11+860) w granicach pasa drogowego na działce nr 1571 obrębie Gośc...
Termin składania ofert/wniosków: 07-03-2017

Ogłoszenie nr 35861 - 2017 z dnia 2017-03-03 r.
Bolesławiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 27293
Data: 17/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Bolesławiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 23082929800000, ul. pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego  2, 59700   Bolesławiec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 323 258, e-mail k.rybak@powiatboleslawiecki.pl, faks 757 323 250.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiatboleslawiecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisania umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) na wniosek Wykonawcy dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy na okres uwzględniający liczbę dni opóźnienia, spowodowanego występowaniem dłużej niż przez 10 kolejnych dni niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, fakt ten winien być potwierdzony przez Zamawiającego; 2) konieczność zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu: a) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., b) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru Budowlanego oraz wystąpienia opóźnień organów administracyjnych lub innych podmiotów, które zobowiązane są do dokonania uzgodnień, wydania zezwoleń, decyzji, dokonania czynności opisanych w SIWZ (np. Nadleśnictwo Świętoszów), c) wystąpienia opóźnienia przekazania terenu budowy Wykonawcy z winy Zamawiającego oraz opóźnienia w wykonaniu innych obowiązków umownych i ustawowych przez Zamawiającego lub osoby działające na jego zlecenie, d) wystąpienia opóźnień w rozpoczęciu czynności odbiorowych z powodów nieleżących po stronie Wykonawcy, e) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia, której rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego i bezpośrednio wpływa na koszty i/lub termin zakończenia budowy, f) stwierdzenie wad w dokumentacji projektowej oraz konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (które mogą także wyniknąć ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej), g) w powyższych przypadkach zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy uzależnione będą od czasu trwania zdarzenia powodującego wstrzymanie robót podstawowych. 3) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie pisemnej akceptacji Zamawiającego. 4) Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie pisemnej akceptacji Zamawiającego. 5) Wykonawca może dokonać zmian osób, pełniących funkcje kierownicze na budowie z zachowaniem właściwych kwalifikacji zawodowych. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie akceptacji Zamawiającego. 6) Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. 7) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców lub/i części wykonywanych przez nich robót, bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie akceptacji Zamawiającego. 4. W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zostanie przeprowadzona następująca procedura: a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 10 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy z pisemnym uzasadnieniem. b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli przed wystawieniem faktury Wykonawca udokumentuje wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz uzyska pisemną akceptację Zamawiającego na zmianę wysokości wynagrodzenia. 6. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w rozdziale I niniejszej umowy. Roboty takie nazywane są robotami „zaniechanymi”. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót „zaniechanych”, zgodnie z kosztorysem Wykonawcy, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami. 7. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisania umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) na wniosek Wykonawcy dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy na okres uwzględniający liczbę dni opóźnienia, spowodowanego występowaniem dłużej niż przez 10 kolejnych dni niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, fakt ten winien być potwierdzony przez Zamawiającego; 2) konieczność zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu: a) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., b) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru Budowlanego oraz wystąpienia opóźnień organów administracyjnych lub innych podmiotów, które zobowiązane są do dokonania uzgodnień, wydania zezwoleń, decyzji, dokonania czynności opisanych w SIWZ (np. Nadleśnictwo Świętoszów), c) wystąpienia opóźnienia przekazania terenu budowy Wykonawcy z winy Zamawiającego oraz opóźnienia w wykonaniu innych obowiązków umownych i ustawowych przez Zamawiającego lub osoby działające na jego zlecenie, d) wystąpienia opóźnień w rozpoczęciu czynności odbiorowych z powodów nieleżących po stronie Wykonawcy, e) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia, której rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego i bezpośrednio wpływa na koszty i/lub termin zakończenia budowy, f) stwierdzenie wad w dokumentacji projektowej oraz konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (które mogą także wyniknąć ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej), g) w powyższych przypadkach zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy uzależnione będą od czasu trwania zdarzenia powodującego wstrzymanie robót podstawowych. 3) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie pisemnej akceptacji Zamawiającego. 4) Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie pisemnej akceptacji Zamawiającego. 5) Wykonawca może dokonać zmian osób, pełniących funkcje kierownicze na budowie z zachowaniem właściwych kwalifikacji zawodowych. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie akceptacji Zamawiającego. 6) Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. 7) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców lub/i części wykonywanych przez nich robót, bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie akceptacji Zamawiającego. 4. W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zostanie przeprowadzona następująca procedura: a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 10 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy z pisemnym uzasadnieniem. b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy 5. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w rozdziale I niniejszej umowy. Roboty takie nazywane są robotami „zaniechanymi”. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót „zaniechanych”, zgodnie z kosztorysem Wykonawcy, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami. 6. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

 WICESTAROSTA BOLESŁAWIECKI
Tomasz Gabrysiak

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3 marca 2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Rendecka-Woch/Krzysztof Rybak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2017 08:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rybak
Ilość wyświetleń: 450
03 marca 2017 10:48 Krzysztof Rybak - Opublikowanie dokumentu.
03 marca 2017 10:48 Krzysztof Rybak - Dodanie załącznika [zmiana_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
03 marca 2017 08:18 Krzysztof Rybak - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany