Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.powiatboleslawiecki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-07-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-07
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-07-07

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. pliki PDF (powód: • Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane. • Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny. )
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Leszek Jędrzejczyk , adres e-mail: informatyk@powiatboleslawiecki.pl , telefon: 510279840.

Informacja zwrotna

zgłoszeń o nieprawidłowościach w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu ustawy

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku przy ul. Armii Krajowej prowadzą 3 wejścia oznaczone literami A, B i C. Do wejść prowadzą schody.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze na piętrach znajdują się na jednym poziomie.

Dostosowanie wind

W budynku znajduje się winda przy wejściu A. Winda zjeżdża na na poziom -1 (jest to poziom równy z poziomem chodnika na zewnątrz budynku. W windzie znajdują się przyciski z numerami pięter - są oznaczone alfabetem Braille’a. Na każdym piętrze widna podaje informacje głosową o danym piętrze.

Dostępność pochylni

W Starostwie Powiatowym w Bolesławcu nie ma pochylni.

Dostępność platform

W Starostwie Powiatowym w Bolesławcu znajduje się platforma w budynku przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2. Aby skorzystać z platformy należy nacisnąć przycisk przy platformie i wezwać obsługę.

Dostępność informacji głosowych

W budynkach Starostwie Powiatowym w Bolesławcu nie ma informacji głosowych poza windą przy ul. Armii Krajowej 12.

Dostępność pętli indukcyjnych

W Starostwie Powiatowym w Bolesławcu nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem Starostwa przy ul. Armii Krajowej12 wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, umiejscowione przy wejściu A

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 t.j. z dnia 2017.10.02), która daje prawo osobom mającym trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi, powinna zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. Termin realizacji usługi uzależniony jest od dostępności tłumacza w Europejskim Centrum Obsługi Głuchych, nie powinien jednak przekroczyć 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: • e-mail na adres: biuro@powiatboleslawiecki.pl, • faxem na nr 75 732 32 50, • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, • osobiście – u pracownika Starostwa prowadzącego dany zakres spraw.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku planuje się konwersję własnych plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2020 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Jędrzejczyk
Ilość wyświetleń: 79
14 sierpnia 2020 10:43 (Leszek Jędrzejczyk) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
14 sierpnia 2020 10:26 (Leszek Jędrzejczyk) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
14 sierpnia 2020 10:22 (Leszek Jędrzejczyk) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany