Komunikaty

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WAB.6740.3.108.2013 z dnia 3.02.2014r.

Bolesławiec, dnia 3 lutego 2014r. WAB.6740.3.108.2013 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j. t.) informuję, iż na wniosek z dnia 20 gr

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WAB.6740.1.278.2013 z dnia 20.01.2014r.

Bolesławiec, dnia 20 stycznia 2014r. WAB.6740.1.278.2013 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.2

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego o wydaniu decyzji nr 833 znak WAB.6740.3.91.2012

Bolesławiec, dnia 31 grudnia 2012r. OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 u

OGŁOSZENIE 524.1.2012

Na podstawie zapisu art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2012 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej...

Zatrzymaj banner przewijany