Konkursy

Wybierz rok

ORG.2110.1.2016 - INFORMACJA O WYBORZE KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BOLESŁAWCU

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru Komisja Rekrutacyjna na w/w stanowisko wybrała Panią Annę Zug z Wrocławia. Uzasadnienie dokonanego wyboru : Pani Anna Zug – spełniając wymagania formalne wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisko objęte naborem. W toku postępowania kwalifikacyjnego...

ORG.2110.1.2016 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu

Starosta Bolesławiecki Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z (j.t z 2015.149 z zm.)

Zatrzymaj banner przewijany