Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
adres :
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
Tel : 075 612-17-51,52,55
e mail : organizacyjny@powiatboleslawiecki.pl

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Zastępca Naczelnika Wydziału

Inspektor

Informacje

Inspektor - Leszek Jędrzejczyk

Informatyk

Zakres zadań Wydziału Organizacyjnego

Zakres zadań Wydziału Organizacyjnego
1. Organizacja pracy Członków Zarządu Powiatu w tym:
• obsługa kancelarii Starostwa oraz Sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
• podejmowanie działań związanych ze współpracą Starosty z innymi instytucjami i organizacjami oraz nadzór nad realizacją przyjętych ustaleń,
• organizowanie narad Starosty z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych,
• organizowanie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz prowadzenie nadzoru nad terminowym i właściwym ich załatwianiem.
2. Organizacja pracy Starostwa w tym:
• prowadzenie rejestrów Zarządzeń Starosty, umów których stronami jest Starostwo Powiatowe lub Powiat Bolesławiecki, upoważnień i pełnomocnictw Starosty,
• organizacja przyjmowania skarg i wniosków obywateli w tym prowadzeniecentralnego rejestru skarg i wniosków,
• nadzór nad właściwą pracą poszczególnych wydziałów,
• prowadzenie kontroli i instruktażu w komórkach Starostwa;
• prowadzenie i wdrażanie szkoleń, kształtowanie polityki rozwoju Starostwa,
• prowadzenie polityki kadrowej,
• inicjowanie zmian organizacyjnych i ich przeprowadzanie za zgodą Starosty,
• nadzór nad wykorzystywaniem samochodów służbowych,
• planowanie i przeprowadzanie zadań remontowych za zgodą Starosty,
• nadzór nad infrastrukturą Starostwa Powiatowego w Bolesławcu i jejunowocześnianie,
• zarządzanie mieniem Starostwa,
• prowadzenie spraw związanych z poprawą organizacji i poziomu funkcjonowania Starostwa;
• dokonywanie zakupów, zamówień zgodnie z planem finansowymizapotrzebowaniem,
• zaopatrywanie Wydziałów w niezbędne środki i materiały biurowe,
• nadzór nad informatyzacją Starostwa,
• wykonywanie innych zadań powierzonych Zarządzeniem Starosty,
• prowadzenie rejestru odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej,
• prowadzenie biura podawczego w tym: przyjmowanie wniosków i pism wpływających do urzędu; rejestracja pism, w tym w wersji elektronicznej;
rozdział poczty zgodnie z zasadami dekretacji pism; prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej nadzór nad wewnętrznym obiegiem korespondencji.
3. Prowadzenie Archiwum Zakładowego w tym:
• archiwizacja akt oraz ich brakowanie w określonym prawem przypadkach,
• przekazywanie dokumentacji do właściwych archiwów państwowych,
• ewidencjonowanie, przechowywanie i ochrona przed uszkodzeniami dokumentacji.
4. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników Starostwa w tym :
• prowadzenie spraw osobowych kadry Starostwa Powiatowegow Bolesławcu orazkadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Powiatu (z wyłączeniem kadrykierowniczej placówek oświatowo – wychowawczych), tj. prowadzenie dokumentacji pracowniczej, awansów, spraw emerytalno-rentowych pracowników Starostwa,
• prowadzenie spraw związanych z ocenami kwalifikacyjnymi pracowników Starostwa oraz kadrykierowniczej jednostek organizacyjnych Powiatu,
• kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Starostwie,
• załatwianie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną i porządkowąpracowników,
• prowadzenie ewidencji czasu pracy i jego rozliczanie na poszczególnych pracowników,
• ewidencja funduszu wynagrodzeń pracowników Starostwa; nadzór nad wykorzystaniem funduszu nagród Starosty,
• prowadzenie spraw płacowych zgodnie z Regulaminem Wynagradzania,
• ustalanie prawa do nagród jubileuszowych pracowników Starostwa, kadry kierowniczej i jednostek organizacyjnych Powiatu z wyłączeniem pracowników placówek oświatowo -wychowawczych,
• naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń kadry Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, naliczanie diet Radnych Powiatu Bolesławieckiego, naliczanie wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia/umów o dzieło, naliczanie stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
• terminowe przekazywanie pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek ZUS,
• terminowe sporządzanie i przekazywanie miesięcznych deklaracji do ZUS,
• terminowe sporządzanie i przekazywanie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
• dopełnianie obowiązków sprawozdawczych z zakresu kadrowo-płacowego wobec GUS, PFRON,
• opracowywanie projektów planów wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych tych wynagrodzeń,
• powadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu m. in. poprzez: ustalanie odpisu na ZFŚS, sporządzanie preliminarza wydatków, dokonywanie zmian w preliminarzu, dokonywanie rozliczenia na koniec roku,
• kontrolowanie stanu zatrudnienia w Starostwie;
• prowadzenie spraw staży absolwenckich i praktyk studenckichw Starostwie.
5. Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych i spraw z tym związanych.
6. Prowadzenie spraw związanych z przepadkiem pojazdów usuniętych z drogi na rzecz powiatu w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
7. Wykonywanie czynności związanych z prawidłową eksploatacją i bezpośrednią obsługą pojazdów mechanicznych Starostwa.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2012 17:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Palczewski
Ilość wyświetleń: 10958
03 czerwca 2019 11:43 Magdalena Kownacka - Dodanie stanowiska: Zastępca Naczelnika Wydziału.
14 listopada 2018 07:58 Leszek Jędrzejczyk - Aktualizacja danych jednostki.
03 kwietnia 2015 12:02 Radosław Palczewski - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany