Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Armii Krajowej 12, I piętro,pok. od 113 do 117
tel : 075 612-17-91,92, Promocja - 75 612 -17-94

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Z-ca Naczelnika

Zakres zadań Wydziału Edukacji i Promocji Powiatu

1 Organizacja roku szkolnego i nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych (od 1999r.)
2 Organizacja obchodów święta Dzień Edukacji Narodowej (od 1999 r.)
3 Analizy, statystyki, zestawienia dla komisji Rady Powiatu, w tym analizy finansow jednostek oświatowych (od 1999 r.)
5 "Zmiany w jednostkowych planach wydatków szkół i placówek oświatowych – analiza wniosków, zestawienia zbiorcze na Zarząd (Radę) Powiatu (od 1999 r.)
6 "Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych - zaświadczenia o wpisie do ewidencji, decyzje o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej, zmiany we wpisie, decyzje o wykreśleniu z ewidencji (5 ustaw, 6 rozporządzeń) (od 1999 r.)
(od 1999 r.)"
7 Prowadzenie kadr dla dyrektorów szkół i placówek publicznych (3 ustawy, 6 rozporządzeń, 2 uchwały) (od 1999 r.)
8 Biblioteki Publiczne – sprawozdanie zbiorcze z działalności bibliotek gminnych z terenu powiatu dla Biblioteki Wojewódzkiej i GUS (od 2000 r.)
9 "Sporządzenie projektów oraz jednostkowych planów finansowych Wydziału EKS, Sporządzenie sprawozdań finansowych (w tym opisowych z realizacji jednostkowego planu finansowego (od 2000 r.)
10 "Analiza potrzeb i możliwości w zakresie wnioskowania o zwiększenie subwencji z rezerwy COSO – redagowanie wniosków oraz kompletowanie dokumentacji (od 2000 r.
11 Obsługa procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego (od 2000 r.)
12 Udzielanie i rozliczanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych (2 ustawy, 1 uchwała Rady Powiatu) (od 2000 r.)
13 Prowadzenie ewidencji szkół i placówek publicznych (od 2000 r.)
14 Przygotowywanie wniosków o nagrody kuratora, ministra dla dyrektorów (od 2000 r.)
15 "Ogłaszanie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki, przeprowadzanie procedury wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora (1 ustawa, 3 rozporządzania, 1 uchwała) (od 2002 r
16 "Organizacja i prowadzenie dofinansowania do form doskonalenia nauczycieli (coroczne redagowanie uchwały ZP, zarządzenia Starosty) (od 2003 r.)
17 Analiza protokołów z przeglądu warunków i bezpieczeństwa i higieny pracy (od 2003 r.)
18 Prowadzenie ewidencji elektronicznej umów najmu, zawieranych w danym roku przez jednostki oświatowe (od 2004 r.)
19 Sprawozdania SIO wersja elektroniczna (1 ustawa, 1 rozporządzenie) (od 2005 r.)
20 Procedura naboru do szkół ponadgimnazjalnych, przygotowanie oferty edukacyjnej, informatora dla gimnazlaistów i rodziców (Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w tym nabór elektroniczny od 2006)
21 "Prowadzenie ewidencji: uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej (w formie papierowej, czyli księgi i elektronicznej), stowarzyszeń zwykłych, aktualizacja bazy danych o klubach sportowych, Prowadzenie rejestru stowarzyszeń, oddziałów stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS w tym Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz stowarzyszeń zwykłych i ich bieżąca aktualizacja (od 2006 r.)
22 "Występowanie do Sądu – Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu w sprawach dotyczących tworzenia – rejestracji oraz wszelkich zmian dokonywanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe, prowadzące działalność gospodarczą, (zarejestrowanych w KRS) w trakcie ich działalności, tj. zmiany we władzach, siedzibie od chwili ich powstania aż do momentu ich likwidacji, wykreślenia z rejestru (od 2006 r.)
23 "Przygotowanie porozumień z gminami w sprawie współdziałania (i współfinansowania) w zakresie doskonalenia nauczycieli i organizacji konkursów dla dzieci i młodzieży (od 2007 r.)
24 Elektroniczny system ewidencji danych finansowych (program SIGMA OPTIVUM) – rok wdrożenie, kontrola danych przekazywanych przez jednostki planów finansowych i wykonania), wsparcie techniczne w obsłudze systemu (od 2007 r.)
25 "Raport „Dostosowanie kształcenia zawodowego szkół Powiatu Bolesławieckiego do potrzeb rynku pracy” – raport na posiedzenie Rady Powiatu (od 2008 r.)
26 Konkurs dla pracodawców współpracujących przy ksztaćłeniu zawodowych młodzieży, rozdanie nagród dla pracodawców: „Najlepszy nauczyciel zawodu” (od 2008 r.)
27 "Realizacja programów i projektów edukacyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych, np. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” (od 2008 do nadal)
28 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego – raport na posiedzenie Rady Powiatu (od 2009 r.)
29 "Procedura zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i placówek oraz zasad ich sporządzania i aneksowania, w tym obsługa programu Sigma Optivum (wdrożenie arkusza elektronicznego od 2009 r., pełna forma współpracy w systemie od 2012 r.)
30 "Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, ustalenie kwoty różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli pod kątem art.30 ust. 3 KN; monitoring i sprawozdawczość z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki (od 2009 r.)
31 "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – gromadzenie wniosków, ustalanie wysokości świadczeń na dany rok, podział środków przeznaczonych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli (od 2009 r.)
32 "Przygotowywanie do rozpatrzenia merytorycznego wniosków dyrektorów o nagrody Zarządu dla nauczycieli oraz sporządzenie wniosków EKS o nagrodę dla Zarządu dyrektorów jednostek oświatowych (od 2009 r.)
33 Organizacja konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i kultury fizycznej (ogłoszenie, regulamin, analiza ofert i wyłonienie zadań do dofinansowania) (od 2010 r.)
34 " Weryfikacja kwalifikacji nauczycieli w arkuszach organizacji pracy szkół/placówek (2010 r.)
35 Rozdanie stypendiów i nagród starosty – tzw. Efeby: Realizacja lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu esławieckiego zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Powiatu weryfikacja wniosków, sporządzenie uchwały zarządu, organizacja uroczystości (od 2010 r.)
36 Sprawozdanie zbiorcze z informacji dotyczących realizacji przez jednostki oświatowe Narodowego Programu Zdrowia (od 2010 r.)
37 "Sporządzanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek w porozumieniu z KO. Kartę oceny pracy dyrektora szkoły/placówki od 2010 r. sporządza organ prowadzący szkołę lub placówkę - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu wykonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98 poz. 1066 z późn. zm.).
38 Skierowania do młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych (od 2010 r.)
39 "Kontrolowanie spełniania przez szkoły wymagań przepisów prawnych zarówno pod względem organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jak i prowadzenia przez szkoły dokumentacji przebiegu udzielania tejże pomocy (w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń) (od 2010 r.)
40 Udzielanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego, przygotowywanie umów i monitorowanie działań (od 2010 r.)
41 Przygotowywanie wniosków o nagrody Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół /placówek oświatowych (od 2010 r.)
42 Ustanawianie Społecznych Opiekunów Zabytków (od 2011 r.)
43 Sprawozdania SIO od 2012 r. w wersji zmienionej oraz wersji dotychczasowej (1 ustawa, 3 rozporządzenia) (od 2012 r.)
44 Prowadzenie procedury wydawania upoważnień i wydawanie upoważnień do SIO dla dyrektorów szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz pracowników przez nich upoważnionych do dostępu do bazy SIO – obsługa programu elektronicznego SIO (od 2012)
45 Kontrola i rozliczanie dotacji udzielonej organizacjom pożytku publicznego, weryfikacja sprawozdań (od 2012 r.)
46 Monitorowanie rejestru zabytków, utworzenie Programu ochrony zabytków w latach 2012 -2013 (od 2012 r.)
47 Inicjowanie przedsięwzięć i inspirowanie dyrektorów do działań zmierzających do podniesienia jakości pracy szkół
48 Przygotowywanie uchwał Rady Powiatu dotyczących systemowych rozwiązań w zakresie oświaty i edukacji, wynikających z obowiązków organu prowadzącego
49 Przygotowywanie uchwał Zarządu Powiatu z zakresu edukacji
50 Przygotowywanie ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez MEN, nadzór nad realizacją przedsięwzięć przez jednostki oświatowe, weryfikacja sprawozdań z realizacji zadań
51 Udzielanie informacji publicznej
52 Organizowanie nauki religii dla uczniów w grupie międzyszkolnej, np. grekokatolickiej czy zielonoświątkowców
53 Kontrola i rozliczanie dotacji udzielanych niepublicznym jednostkom systemu oświaty (planowane na 2013 r.)
54 Porozumienia pomiędzy powiatami w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (2013)
55 wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Zarząd Powiatu lub Starostę.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2012 17:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Palczewski
Ilość wyświetleń: 14828
22 grudnia 2017 09:18 Magdalena Kownacka - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału.
22 grudnia 2017 09:17 Magdalena Kownacka - Usunięcie stanowiska: Główny specjalista ds. promocji.
20 marca 2017 11:54 Radosław Palczewski - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany