Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Armii Krajowej 12, I piętro, pok. od 114 do 118
tel : 075 612-17-91, 92, 94, 95

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Zakres zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

1. Prowadzenie procedur dotyczących zakładania, przekształcania i likwidowania publicznych szkół i placówek, łączenia w zespół, wyłączenia z zespołu oraz opracowywanie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki oraz inne organy prowadzące (osoby prawne i fizyczne inne niż jst).
2. Nadzorowanie merytoryczne i kontrola nad jednostkami oświatowymi w zakresie określonym w ustawie o systemie oświaty.
3. Analiza i zatwierdzanie arkusza organizacji i aneksów arkusza szkoły/placówki pod kątem prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole/placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę/placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły/placówki oraz współdziałanie w tym zakresie z nadzorem pedagogicznym.
4. Opracowywanie sprawozdawczości oświatowej oraz opracowywanie raportów i analiz wynikających z przepisów oświatowych.
5. Prowadzenie procedur w zakresie powierzania stanowisk kierowniczych i odwoływania z nich w jednostkach oświatowych.
6. Ocenianie pracy dyrektora szkoły lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły oraz przygotowanie wniosków o przyznanie nagród i odznaczeń dla dyrektorów szkół i placówek.
7. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
8. Prowadzenie postępowania egzaminacyjnego oraz przygotowanie dokumentacji w sprawie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
9. Opracowanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli.
10. Współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie ustalenia oferty kształcenia zawodowego oraz współpracy szkół z partnerami branżowymi.
11. Przeprowadzenie procedury skierowania do odpowiedniej formy kształcenia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym do MOW i MOS.
12. Organizacja nauki dla uczniów w grupach międzyszkolnych, z uwzględnieniem nauki w szkołach prowadzonych przez inne jst na podstawie zawartych porozumień.
13. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst.
14. Ustalanie trybu udzielania i rozliczania oraz naliczanie i rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawią lub osobę fizyczną inną niż jst oraz ustalanie trybu udzielania i rozliczania tych dotacji.
15. Opracowywanie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i prowadzenie procedury dofinansowania form doskonalenia nauczycieli oraz ustalenie trybu i zasad oraz udzielanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek.
16. Prowadzenie bieżącej analizy poziomu wydatków Wydziału EKS oraz jednostek oświatowych, a także sporządzanie i weryfikowanie wniosków o zmiany w planie finansowym.
17. Inwentaryzowanie koniecznych zadań remontowych szkół i placówek oraz weryfikacja zapotrzebowania na środki na ten cel.
18. Prowadzenie procedur w zakresie subwencji oświatowej, w tym weryfikacja danych SIO, przekazywanie danych do RSPO i analiza danych w tzw. „metryczce”.
19. Prowadzenie lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu powiatu bolesławieckiego.
20. Opracowywanie oferty edukacyjnej szkół oraz koordynowanie procesu rekrutacji.
21. Prowadzenie procedur wyłaniających realizatorów zadań publicznych oraz kontrola i rozliczenie dotacji z zakresu kultury i kultury fizycznej.
22. Realizacja zadań powiatu z zakresu kultury i opieki nad zabytkami, w tym organizacja wydarzeń kulturalnych.
23. Realizacja zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, w tym współpraca z organizacjami i innymi podmiotami w zakresie organizacji konkursów oraz imprez sportowych.
24. Prowadzenie ewidencji, nadzór i kontrola nad działalnością stowarzyszeń
25. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2012 17:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Palczewski
Ilość wyświetleń: 18050
10 września 2019 14:21 (Leszek Jędrzejczyk) - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
10 września 2019 14:16 (Leszek Jędrzejczyk) - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
10 września 2019 14:16 (Leszek Jędrzejczyk) - Dodanie stanowiska: Zastępca Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
Zatrzymaj banner przewijany