Wydział Środowiska

adres : ul. Armii Krajowej 12, I piętr,o pok. 111,112
tel. 75 612-17 -70 do 74;

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Środowiska

Zastępca Naczelnika Wydziału

Zakres zadań Wydziału Środowiska

1Zadania organu ochrony środowiska określone w art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U z 2008r. Nr 25,poz. 150 ze zm.) obejmujące między innymi: wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do ziemi, wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych, decyzji o dopuszczalnym hałasie. Ponadto przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogacych negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia oraz instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne - art. 152 w/w ustawy. Prowadzenie postępowań wobec podmiotów negatywnie oddziałujących na środowisko porzez wydanie decyzji zobowiązującej do ograniczenia oddziaływania na środowisko lub zobowiązującej do przywrócenia środowiska do stanu właściwego - art. 362 ustawy.
2.Wydawanie decyzji w zakresie gospodarki wodnościekowej będących zadaniami w zakresie administracji rządowej obejmujących: pozwolenia wodnoprawne, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, ustalanie linii brzegu oraz decyzji dotyczących utrzymywania urządzeń wodnych na podstawie art. 15, art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012r. poz.145 ze zm. ). Ponadto prowdzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek wodnych, w tym: zatwierdzanie ich statutu - art. 165 w/w ustawy.
3.Udostępnianie informacji o środowisku znajdujących się w posiadaniu Urzędu - art.8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śrdowisko(Dz. U. Nr 281, poz.2784 ze zm.).
4.Wydawanie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami obejmujących zbieranie, przetwarzanie, transport odpadów, gospodarowanie odpadami z wypadków - na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21)
5.Wydawanie zezwoleń na prowadzenie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz.202 ze zm.).
6.Wydawanie zezwoleń na zbieranie baterii i akumulatorów, ustalanie warunków magazynowania tych odpadów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).
7.Wydawanie zezwoleń na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytm sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.).
8.Wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi na podstawie art.40 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 ze zm.).
9.Naliczanie i wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, jako zadanie własne, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 ze zm).
10.Wydawanie decyzji: zezwalajązych na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, określających kierunek rekultywacji, terminu wykonania, osoby zobowiązanej do jej przeprowadzenia oraz uznania rekultywacji za zakończoną na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U z 2004r., Nr 121, poz. 1266 ze zm. ).
11.Wykonywanie zadań administracji geologicznej, będących zadaniami w zakresie administracji rządowej, obejmujących między innymi: udzielanie koncesji, kontrolę i nadzór nad projektowaniem prac geologicznych oraz sporządzaniem dokumentacji geologicznych na podstawie art. 156 ust. 2 pkt.3 oraz art. 161 ust.2 ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, pz. 981 ze zm.).
12.Wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz decyzji w sprawach niewykonania obowiązków prowadzenia właściwej gospodarki leśnej na podstawie art. 22 ust. 5, art. 22 ust.4 i art. 24 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 12, poz. 59). Prowadzenie rozliczeń porozumień zawartych z Nadleśnictwami prowadzącymi w imieniu Strosty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.
13.Wydawanie decyzji, jako zadań własnych, dotyczących usuwania drzew i krzewów na podstawie art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U z 2009 Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Ponadto prowadzenie rejestru zwierząt podlegającym ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych - art. 64 ust. 3 w/w ustawy.
14.Wydawanie kart rybackich i kart łowiectwa podwodnego na podstawie art.7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym ( tj. Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.). Ponadto tworzenie Społecznej Straży Rybackiej - art.24 w/w ustawy.
15.Wydawanie decyzji - zezwolenie na udział we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na podstawie art. 40 ust.2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemi handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695).
16.Wydawanie decyzji, w ramach zadań własnych, dotyczących usuwania drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych na podst. art. 56 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym( tj. Dz. U z 2007r. . Nr 16, poz. 94 ze zm.).
17.Wydawanie decyzji dotyczącej wyrażania zgody na przetrzymywanie zwierzyny, decyzji zezwalającej na hodowanie lub utrzymanie hartów oraz decyzji o odstrzale redukcyjnym zwierzyny - na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art.10 ust. 1, 3 - 5 i 7 oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie ( tj. Dz. U. z 2005r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.). Ponadto wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych, naliczanie czynszu oraz jego rozliczanie - art. 29, art. 30 i 31 w/w ustawy.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2012 16:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Jędrzejczyk
Ilość wyświetleń: 14102
03 czerwca 2019 11:46 Magdalena Kownacka - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Naczelnika Wydziału .
11 maja 2018 14:08 Piotr Buss - Dodanie stanowiska: Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska.
11 maja 2018 14:07 Piotr Buss - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału Środowiska.
Zatrzymaj banner przewijany