Wydział Architektoniczno-Budowlany

ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, III p. pok. 312 do 315;
tel.: 75 612- 17 -65,66,67,68

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Zastępca Naczelnika Wydziału

Zakres zadań Wydziału Architektoniczno Budowlanego

Wykonywanie zadań organu pierwszej instancji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami);

1. orzekanie w sprawach:
zatwierdzania projektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na budowę,
wydawania decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę,
udzielania pozwolenia na rozbiórkę,
przyjmowania zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych,
zmiany pozwolenia na budowę,
przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę,
przyjmowania zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
przyjmowania zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
wydawania postanowień, po uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra, o odmowie bądź zgodzie na odstępstwo,
wydawania decyzji rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu, nieruchomości,
wydania dziennika budowy,

z wyjątkiem budowy obiektów i robót budowlanych;

usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach, przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,
hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
usytuowanych na obszarze kolejowym,
lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
usytuowanych na terenach zamkniętych,
2. kontrola posiadanych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
3. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
4. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę,
5. prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
6. współpraca przy opracowywaniu uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego,
7. wydawanie - w imieniu Starosty lub przekazywanie poleceń Starosty - dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych,
8. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych i poleceń Starosty Bolesławieckiego.

Oprócz wymienionego wyżej zakresu Wydział wydaje:
zaświadczenia o samodzielności lokalu - na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. - O własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 80, poz. 903 ze zm.),
zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku - na podstawie ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. - o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 71, poz. 734 ze zm.).

Dokumenty

Nabór na stanowisko

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2012 16:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Jędrzejczyk
Ilość wyświetleń: 40588
03 czerwca 2019 11:47 (Magdalena Kownacka) - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Naczelnika Wydziału.
03 czerwca 2019 11:46 (Magdalena Kownacka) - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału.
18 lutego 2016 15:15 (Leszek Jędrzejczyk) - Dodanie stanowiska: Biuro.
Zatrzymaj banner przewijany