Biuro Zarządzania Kryzysowego

Biuro Zarządzania Kryzysowego
Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, pok. 11
tel : 075 735 1851

Stanowiska

Kierownik Biura

Zakres zadań Biura Zarządzania Kryzysowego

W zakresie spraw ogólnych:
1. Opracowywanie i wysyłanie zbiorczych meldunków i raportów o sytuacji w Powiecie, z uwzględnieniem prognozowanych zagrożeń
2. Opracowywanie projektów zarządzeń i wytycznych Starosty z zakresu Obrony Cywilnej (Ochrony Ludności) Zarządzania - Reagowania Kryzysowego i Spraw Obronnych
3. Prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjno- technicznej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
4. Obsługa kancelaryjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności komisji
W zakresie Zarządzania Kryzysowego:
1. Opracowywanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego bieżąca aktualizacja
2. Opiniowanie Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego
3. Opracowanie Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzą oraz jego bieżąca aktualizacja - współpraca, w zakresie tworzenia planów, z gminami powiatu
4. Opracowywanie i aktualizacja procedur reagowania i zarządzania kryzysowego
5. Koordynowanie i wspieranie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych prowadzonych przez jednostki specjalne
6. Opracowywanie analiz zagrożeń w Powiecie
7. Gromadzenie i bieżąca analiza baz danych, umożliwiająca właściwą organizację i realizację zadań zarządzania kryzysowego
8. Informowanie władz rządowych i samorządowych oraz sąsiednich powiatów, a także publicznych środków masowego przekazu o potencjalnych i zaistniałych zagrożeniach oraz przebiegu działań ratowniczych
9. Informowanie w trybie alarmowym służb ratowniczych i ostrzeganie ludności o możliwości powstania nadzwyczajnych zagrożeń oraz o zasadach postępowania ludności w sytuacji zagrożenia
10. Organizowanie i koordynowanie akcji zwalczających klęski żywiołowe oraz kierowanie tymi akcjami
11. . Prowadzenie akcji prewencyjnej na terenach zagrożonych powodzią
12. Nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w przypadku niewystarczających środków będących w dyspozycji Starosty dla zwalczania klęsk żywiołowych
13. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego administracji rządowej, samorządowej, centrami administracji zespolonej, służb i inspekcji, z instytucjami realizującymi monitoring środowiska
14. Współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia warunków do koordynacji działań oraz udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej
15. Organizacja i ciągłe udoskonalanie systemu łączności dla potrzeb Starosty w sytuacjach kryzysowych, w szczególności z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego
16. Współdziałanie z organami i instytucjami powołanymi do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych
17. Opracowywanie i nadzór nad Bazą Sił i Środków Województwa Dolnośląskiego
18. Organizacja i nadzór nad Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
19. Prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego
20. W zakresie spraw obrony cywilnej i ochrony ludności:
21. Opracowanie i aktualizacja „Planu Obrony Cywilnej Powiatu"
22. Opiniowanie „Planów Obrony Cywilnej" jednostek samorządu terytorialnego
23. Opracowywanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej
24. Nadzór nad powiatowym systemem wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania o zagrożeniach
25. Przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze powiatu
26. Planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności
27. Integrowanie sił obrony cywilnej oraz służb, inspekcji i straży oraz społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska
28. Współpraca z terenowymi organizacjami administracji wojskowej
29. Opracowywanie informacji dotyczących realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej
30. Gromadzenie i bieżąca aktualizacja baz danych, umożliwiająca właściwą organizację i realizację zadań obrony cywilnej
31. Ustalanie zadań, kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej
32. Zapewnienie wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłowych spożywczych oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych
33. Utrzymywanie w stanie gotowości systemów łączności, alarmowania, ostrzegania, informowania ludności w związku z zaistniałymi zagrożeniami
34. Opiniowanie projektów prawa miejscowego dot. obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej
35. Przygotowanie i zapewnienie niezbędnej pomocy przy grzebaniu zmarłych
36. Wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy
37. W zakresie spraw obronnych:
38. Organizacja natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej
39. Opracowanie Planu Akcji Kurierskiej oraz bieżąca aktualizacja
40. Realizowanie zadań z zakresu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej
41. Szkolenie osób wchodzących w skład Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego.
42. Realizowanie zadań wynikających z obowiązku Państwa Gospodarza HNS
43. Opracowanie Dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS Powiatu Bolesławieckiego, bieżąca aktualizacja
44. Opracowanie i aktualizacja Instrukcji Stałego Dyżuru
45. Szkolenie obsady Stałego Dyżuru Starostwa Powiatowego
46. Opracowanie i aktualizacja Instrukcji Głównego Stanowiska Kierowania
47. Szkolenie obsady Głównego Stanowiska Kierowania
48. Opracowanie i aktualizacja Zapasowego Stanowiska Kierowania
49. Opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Starostwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny
50. Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja „Planu Ochrony Zabytków"
51. Planowanie oraz zapewnienie ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) wojny
52. Realizacja zadań z zakresu wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności
53. Wnioskowanie o odznaczenia państwowe i resortowe dla osób zasłużonych na rzecz obronności
54. Organizacja Zastępczych Miejsc Szpitalnych.
55. Opracowanie i aktualizacja Planu Przygotowania Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia Powiatu na Potrzeby Obronne Państwa
56. Współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
57. Kontrola Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z zakresu wykonywania zadań obronnyc
58. Przygotowanie Starostwa i jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w okresie podnoszenia gotowości obronnej Państwa
59. Organizacja i realizacja terenowych ćwiczeń obronnych w Powiecie i Gminie
60. Programowanie i planowanie szkolenia obronnego na szczeblu powiatu
61. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu, współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Bolesławcu oraz Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu

Dokumenty

Zarządzenia Starosty

Zarządzenia Starosty

Zarządzenia Starosty

Zarządzenia Starosty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2012 16:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Jędrzejczyk
Ilość wyświetleń: 5714
22 grudnia 2017 09:29 Magdalena Kownacka - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Biura.
11 marca 2013 15:50 Radosław Palczewski - Aktualizacja danych jednostki.
11 marca 2013 15:48 Radosław Palczewski - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany