Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, I piętro, po. 109,110, tel: 75 612-17-15

Stanowiska

Kierownik Referatu

Zadania realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

1. Opracowanie i koordynowanie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.
przekazywanie dofinansowania na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy, w tym na działalność WTZ,
składanie zapotrzebowania do PFRON w Warszawie o środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
4. Przekazywanie dofinansowania z budżetu powiatu na działalność WTZ.
5. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.
6. Współpracowanie z innymi wydziałami, jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia programów dla osób niepełnosprawnych.
7. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zwrotu kosztów zatrudniania pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego.
8. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania dofinansowań do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie dzierżawionego gospodarstwa rolniczego.
9. Przygotowanie uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego ws. podziału środków PFRON przekazywanych Powiatowi na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
10. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
11. Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
12. Prowadzenie spraw w zakresie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawców na wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych.
13. Realizacja programów celowych PFRON, których realizatorem lub beneficjentem jest samorząd powiatowy (np. „Program wyrównywania różnic między regionami”).
14. Zlecanie zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego.
15. Wydatkowanie dotacji przekazanej na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
wypłata wynagrodzeń dla prawników udzielających porad prawnych,
przekazywanie dotacji dla organizacji pozarządowej prowadzącej punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Bolesławieckiego,
ponoszenie kosztów obsługi techniczno – organizacyjnej zadania.
16. Przygotowanie otwartego konkursu ofert w zakresie powierzenia realizacji zadania dla organizacji pozarządowych – prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
17. Przygotowanie porozumień z Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu ws. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Bolesławieckiego.
18. Przygotowywanie porozumień ws. udostępnienia gminnego lokalu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia zasad jego wykorzystania z gminami, w których prowadzone są w danym roku punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
19. Przygotowanie umów z prawnikami wyznaczonymi przez Okręgową Radę Adwokacką
i Okręgową Izbę Radców Prawnych do udzielania w danym roku nieodpłatnej pomocy prawnej.
20. Wykonywanie zadań z zakresu właściwości samorządu powiatowego dotyczących problematyki zdrowotnej.
21. Opracowywanie, realizacja i ocena efektów programów zdrowotnych wynikających
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.
22. Inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonej na terenie powiatu.
23. Organizowanie na terenie powiatu ambulatoryjnych podmiotów leczenia odwykowego.
24. Przekazywanie i rozliczanie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na realizację zadań statutowych.
25. Opracowywanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.
26. Monitorowanie budżetu oraz przekazywanie dotacji w zakresie realizacji porozumień zawartych z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci z terenu powiatu bolesławieckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
27. Monitorowanie budżetu oraz przekazywanie dotacji w zakresie realizacji porozumień zawartych z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci z terenu powiatu bolesławieckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.
28. Monitorowanie budżetu oraz rozliczanie dotacji w zakresie realizacji porozumień zawartych z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci z terenu innego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bolesławieckiego.
29. Monitorowanie budżetu oraz rozliczanie dotacji w zakresie realizacji porozumień zawartych z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu bolesławieckiego.
30. Monitorowanie budżetu z tytułu współfinansowania przez gminy z terenu powiatu bolesławieckiego pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinach zastępczych i zakładach opiekuńczo – leczniczych.
31. Wystawianie not księgowych obciążających inne j.s.t. za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i zakładach opiekuńczo – leczniczych.
32. Przygotowywanie rocznego programu współpracy powiatu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, monitorowanie oraz sporządzanie rocznego sprawozdania z jego realizacji.
33. Współpraca z Powiatową z Radą Działalności Pożytku Publicznego.
34. Organizowanie konkursu „Wolontariusz Roku Powiatu Bolesławieckiego”.
35. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach
i chowaniu zmarłych w zakresie ustalonym ustawą.
36. Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa.
37. Organizowanie na wniosek właściwego organu przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu.

Dokumenty

Zarządzenia Starosty

Sprawozdania

Pomoc Prawna

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2012 16:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Jędrzejczyk
Ilość wyświetleń: 4322
30 marca 2018 10:53 Leszek Jędrzejczyk - Aktualizacja danych jednostki.
16 stycznia 2018 11:18 Radosław Palczewski - Zmiana danych jednostki.
22 grudnia 2017 09:27 Magdalena Kownacka - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Referatu .
Zatrzymaj banner przewijany