Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ŚGK.6220.01.10.2014.HB ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku...

Z A W I A D O M I E N I E, WAB.6740.5.48.2014 z dnia 15 grudnia 2014r.

Bolesławiec, dnia 15 grudnia 2014r. WAB.6740.5.48.2014 Z A W I A D O M I E N I E Nawiązując do wniosku z dnia 17 października 2014r. Unio Verde Gromadka Sp. z o.o., Pl. Św. Małgorzaty 1-2, 58-100 Świdnica dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji pn.: „Farma Wi

Z A W I A D O M I E N I E WAB.6740.5.47.2014 z dnia 15 grudnia 2014r.

Bolesławiec, dnia 15 grudnia 2014r. WAB.6740.5.47.2014 Z A W I A D O M I E N I E Nawiązując do wniosku z dnia 17 października 2014r. Unio Verde Gromadka Sp. z o.o., Pl. Św. Małgorzaty 1-2, 58-100 Świdnica dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji pn.: „Farma Wiatrowa...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 19 grudnia 2014 r. znak: ROŚ.6341.45.2014

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Bogusławskiego 32 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego...

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17 listopada 2014r. WAB.6740.5.48.2014

Bolesławiec, dnia 17 listopada 2014r. WAB.6740.5.48.2014 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17 listopada 2014r. WAB.6740.5.47.2014

Bolesławiec, dnia 17 listopada 2014r. WAB.6740.5.47.2014 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 1 grudnia 2014 r. znak: ROŚ.6341.38.2014

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Starosty Polkowickiego w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu znak: ZW-7107-112/14, zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Starosty...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 listopada 2014 r. znak: ROŚ.6341.41.2014

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Jacka Kielara z Zakładu Robót Geologiczno Wiertniczych z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Gdańskiej 31, działającego w imieniu i z upoważnienia Gminy Osiecznica z siedzibą w Osiecznicy...

Zatrzymaj banner przewijany