Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, uchwałą nr 259/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. przyjął ofertę Domu Dziecka p. w. św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek z siedzibą w Bolesławcu, przy...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. znak: ROŚ.6341.35.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. po. 469 ze zm.) w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 21.11.2016 r. znak: ZO-7107-228/16 informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Powiatu

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 15 grudnia 2016 r. znak: ROŚ.6341.34.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wroc

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 12 grudnia 2016 r. znak: ROŚ.6341.32.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. po. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi (działka nr 370/7 w obrębie Różyniec, gmina...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 25 listopada 2016 r. znak: ROŚ.6341.31.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rzeki Bobrzyca w km 13+550 stalowym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa w stalowej rurze osłonowo-pr...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24 listopada 2016 r. znak: ROŚ.6341.19.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę cieku Leśny Potok („Młynówka”) na terenie działki nr 919/1 w obrębie 9 miasta Bolesławiec. ...

Zatrzymaj banner przewijany