Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. znak: ROŚ.6222.2.2014

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r....

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego nr WAB.6740.4.37.2015 z dnia 20 lipca 2015r.

Bolesławiec, dnia 20 lipca 2015r. ZAWIADOMIENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) zawiadamiam iż po rozpatrzeniu...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego nr WAB.6740.1.146.2015 z dnia 17 lipca 2015r.

Bolesławiec, dnia 17 lipca 2015r. WAB.6740.1.146.2015 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 czerwca...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 17 lipca 2015 r. znak: ROŚ.6341.19.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pana Bogdana Cybertowicza z Zakładu Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych inż. Bogdan Cybertowicz z siedzibą w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 4a, działającego w imieniu i z upoważnienia...

Zatrzymaj banner przewijany