Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Infromacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 27 lutego 2015 r. znak: ROŚ.6341.4.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Włodzimierza Sneli z Biura Projektowo - Usługowego PROJ-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Wojska Polskiego 37, działającego w imieniu i z upoważnienia ANWIM S.A. z siedzibą...

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy magistrali ciepłowniczej „Łasicka” od sieci preizolowanej 2xDN250/400 przy ul. Kleeberga do komory K1/7 i studni S.01/7 przy Placu Pokoju w Bolesławcu

Bolesławiec, dnia 13 lutego 2015r. WAB.6740.1.13.2015 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 3 lutego 2015 r. znak: ROŚ.6341.48.2014

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Grzegorza Orawiec, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Piekarnia Orawiec Grzegorz” z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Sadowej 1, zostało wszczęte postępowanie w sprawie: ...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 2 lutego 2015 r. znak: ROŚ.6222.6.2014

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. Nr poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r....

EKS.524.1.2015 Zaproszenie do wskazywania kandydatów na przedstawicieli podmiotów Programu do pracy w komisji konkursowej

Bolesławiec, 28.01.2015 r. EKS. 524.1.2015 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie § 14 ust. 2 Uchwały nr NR XLIX/263/14 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 12 stycznia 2015 r. znak: ROŚ.6341.46.2014

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek LOVINK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach przy ul. Wyzwolenia 37 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków...

Zatrzymaj banner przewijany