Komunikaty

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bolesławieckiego w zakresie upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej na rok 2013

 
Załącznik
                                                                                                                                            do uchwały Nr 217/13
                                                                                                                      Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
                                                                                                                                                        z dnia 25 stycznia 2013 r.

 O G Ł O S Z E N I E

 

Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego                

 w 2013 roku w zakresie kultury oraz kultury fizycznej

 

 I.       Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

II.    Cel.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie w/w organizacjom realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2013 roku w zakresie kultury oraz kultury fizycznej.

III. Rodzaj zadań.

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2013 w zakresie następujących zadań własnych powiatu:

1.      Kultury

Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące:

-        edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

-        promocji osiągnięć lokalnych twórców, w tym działalność wydawnicza, wystawiennicza
i reklamowa,

-        rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego na terenie powiatu.

 

Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

1)      organizację koncertów, festiwali, imprez plenerowych, sesji i konferencji popularno-naukowych, itp.,

2)      organizację działań podtrzymujących tradycje narodowe oraz ludowe, pielęgnowanie
i rozwój tradycji kultur funkcjonujących na terenie powiatu bolesławieckiego,    

3)      organizację warsztatów artystycznych dla zespołów i wykonawców amatorskiego ruchu artystycznego.

2.      Kultury fizycznej

Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące:

-        rozwoju różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,

-        propagowania i utrwalania masowej kultury fizycznej i rekreacji ruchowej,

-        rozwoju sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

 

Zadanie, może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

1)     organizację zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych,

2)      organizację zawodów sportowo-rekreacyjnych, w szczególności systemu rozgrywek
na zasadach współzawodnictwa sportowego szkół czy klubów sportowych, w tym powiatowych.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2013 roku.
Na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury oraz kultury fizycznej przeznaczone zostaną środki, które określiła uchwała budżetowa Powiatu Bolesławieckiego na 2013 rok. W uchwale na wyżej wymienione zadania przewidziane zostały następujące środki –
w zakresie:           

1)   kultury - 10 000,00 zł                                                                                                        

2)   kultury fizycznej - 24 000,00 zł

 

V.    Zasady przyznawania dotacji.

 1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz. 25) znajdujących się na stronie internetowej www.bip.powiatboleslawiecki.pl w dziale „Ogłoszenia, informacje” w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bolesławieckiego.
 2.  Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany), w przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest zaświadczenie o osobowości prawnej podmiotu oraz upoważnienie dla osoby lub osób do reprezentowania podmiotu
i zaciągania zobowiązań finansowych wydane przez właściwy organ,

2)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów), kopię aktualnego statutu lub inny dokument określający zakres prowadzonej działalności pożytku publicznego,

3)      w przypadku oferty wspólnej każda z organizacji powinna dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty.

Kopie dokumentów należy poświadczyć adnotacją „za zgodność z oryginałem” potwierdzoną pieczęciami i podpisem osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

 1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do Biura Podawczego Starostwa Powiatowego
  w Bolesławcu bądź przesłanie na adres: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec w terminie do dnia 11 marca 2013 r. do godz. 15.00.
  W przypadku nadesłania pocztą liczy się data wpływu oferty. Wnioski przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od wnioskowanej kwoty).
 3. Każdy projekt winien być złożony jako oddzielna oferta, w innym przypadku nie będzie rozpatrzony. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne, nieczytelne lub złożone
  po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert                   na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2013 roku”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny i nazwa zadania.
 5. Oferty, które nie będą spełniały w/w wymagań (pomimo wyznaczenia terminu
  na uzupełnienie błędów), zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Może ona być niższa i w takim przypadku oferent ma prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub wycofania oferty.

VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.

 1. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Zarząd Powiatu na podstawie opinii przedstawionej przez komisję konkursową. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 2. Zasady działania Komisji określa uchwała NR XXIII/133/12 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy określi odrębna uchwała Zarządu Powiatu.
 3. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu miesiąca
  od ostatecznego terminu składania ofert, określonego w rozdziale V, ust. 3.
 4. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale III, nastąpi
  w oparciu o ocenę formalną oraz  merytoryczno-ekonomiczną oferty.
 1. Ocenie formalnej poddawane zostaną wyłącznie te oferty, które zostały złożone zgodnie
  z zasadami opisanymi w rozdziale V. Oceny formalnej oferty dokonuje Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. W trakcie oceny formalnej sprawdzane jest czy oferta została złożona:

1)      w terminie,

2)      przez uprawniony podmiot,

3)      przez podmiot prowadzący działalność statutową w danej dziedzinie,

4)      została wypełniona czytelnie i na właściwym formularzu,

5)      zawiera komplet wskazanych w niniejszym ogłoszeniu załączników.

 1. Oceny merytoryczno-ekonomicznej oferty dokonuje Komisja Konkursowa, stosując poniższe kryteria:

1)      adekwatność oferty, w tym: zgodność oferty z celami konkursu, właściwy dobór beneficjentów,

2)      zawartość merytoryczna, w tym: spójność zaplanowanych działań, czy projekt odpowiada na potrzeby beneficjentów, dostosowanie metody realizacji działań do potrzeb beneficjentów, realna możliwość wykonania planowanych działań, innowacyjność oferty, czy planowane zadania pozwalają na osiągnięcie zamierzonych rezultatów, trwałość projektu, ewaluacja projektu,

3)      kalkulacja kosztów, w tym spójność budżetu ze szczegółowym opisem projektu, czy proponowane koszty pozwalają na prawidłową realizację projektu, przejrzystość kosztorysu, realne koszty, wysokość wkładu własnego,

4)      doświadczenie i potencjał organizacyjny, w tym doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, zasoby kadrowe (w tym kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie), posiadany wkład rzeczowy (np. lokalowy, sprzętowy i inny, wraz
z informacją o stanie technicznym) i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków w ramach projektu – ważne z punktu widzenia realizacji zadania, partnerzy w projekcie,

5)      analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które były realizowane przez oferenta w latach ubiegłych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VII.    Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania
  z największą starannością w trybie i na zasadach określonych w umowie.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej.
 3. Oferent nie może przekazać otrzymanej dotacji osobom trzecim w formie darowizny.
 4. Uzyskana przez oferenta dotacja nie może być wykorzystana na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania, a w szczególności na:      koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa księgowa, informatyk, obsługa biurowa, itp.)
  i utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne), koszty osobowe pracowników ponoszone przy realizacji zadania, nabycie lub dzierżawę gruntów, prace remontowe i budowlane, zadania inwestycyjne, zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy.
 5. Kwota przyznanej dotacji może zostać przeznaczona na cele bezpośrednio związane
  z realizowanym zadaniem, a w szczególności na: nagrody pieniężne (indywidualne)
  i rzeczowe z dołączeniem listy kwitującej odbiór nagród lub protokołu komisji, usługi poligraficzne, honoraria i wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia, zakup materiałów niezbędnych
  do wykonania zdania, wynajem obiektów i sprzętu oraz elementów technicznych niezbędnych do wykonania zadania (np. nagłośnienie, oświetlenie, scena, itp.), usługi transportowe, koszty promocji przedsięwzięcia, wyżywienie dla uczestników nie pobierających wynagrodzenia, obsługę sędziowską, medyczną, techniczną.
 6. Dofinansowane zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy
  do dnia 15 grudnia 2013 r.

VIII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji.

 1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji
  na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent ma prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub wycofania oferty.
 3. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
  i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 
 4. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu wraz z uzasadnieniem oraz o kwocie przyznanej dotacji.
 5.  Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z dołączoną do nich dokumentacją pozostaną 
  w aktach Starostwa Powiatowego w Bolesławcu i nie będą zwracane oferentowi.

IX.       Termin dokonania wyboru ofert

 

Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bolesławieckiego na stronie www.bip.powiatboleslawiecki.pl w dziale „Ogłoszenia, informacje” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w terminie
do dnia 5 kwietnia 2013 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2011 roku

 

Na zadania publiczne w roku 2011 wydatkowano łącznie kwotę 29 840,00 zł, tj. w zakresie kultury  – 6 840,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), kultury fizycznej  – 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2012 roku

 

Na zadania publiczne w roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę  30 800,00 zł, tj. w zakresie kultury –  6 800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100), kultury fizycznej – 24 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

 

 Ogłoszenie, ramowy wzór oferty, sprawozdania oraz załączników znajdują się również

na stronie www.powiatboleslawiecki.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec u Pani Urszuli Frąszczak – Matyjewicz (pok. 709), tel. 75 735 18 77, adres e-mail: u.fraszczak-matyjewicz@powiatboleslawiecki.pl

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25 stycznia 2013 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji Kultury Kultury Fizycznej i Sportu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urszula Frąszczak-Matyjewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2013 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Helena Paliga-Baraniecka
Ilość wyświetleń: 1747
31 stycznia 2013 10:56 (Helena Paliga-Baraniecka) - Zmiana danych dokumentu.
31 stycznia 2013 10:55 (Helena Paliga-Baraniecka) - Zmiana danych dokumentu.
31 stycznia 2013 10:54 (Helena Paliga-Baraniecka) - Dodanie załącznika [rozporzadzenie_w_sprawie_wzorow.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany