Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 8 czerwca 2018r. znak: WAB.6740.1.140.2018

OBWIESZCZENIE

STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

           

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. –  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1257)

 

                                      zawiadamiam

 

iż na wniosek inwestora – Zarząd Powiatu działającego przez pełnomocnika – Pana Tomasza Nowaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2318D – ul. Grunwaldzka, od skrzyżowania z ul. Sądową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 297 – ul. Tamka” zlokalizowanej:

 

-        na działkach ewidencyjnych gruntów nr: 218, 223, 248/1, 225, 224/1, 224/2 , 224/3 obręb 0009 Bolesławiec-9, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec,

powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że:

 

-     zgodnie z art.11d ust.9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skrabu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,

-   zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w urzędzie powiatowym, urzędzie gminnym, na stronach internetowych tych urzędów, a także w prasie lokalnej,

-    strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pok. nr 103 w godzinach pracy Urzędu, w terminie czternastu dni po zawiadomieniu na drodze publicznego obwieszczenia,

-    niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10kpa.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 sierpnia 2018 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 419
13 sierpnia 2018 10:38 (Justyna Kawecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2018 10:31 (Justyna Kawecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2018 10:12 (Justyna Kawecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany