Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 10 sierpnia 2018r. znak: WAB.6740.1.140.2018

OBWIESZCZENIE

STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2018r

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

           

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. –  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1496: zwanej dalej „ustawą”)

 

                                         zawiadamiam

 

iż na wniosek inwestora – Zarząd Powiatu działającego przez pełnomocnika – Pana Tomasza Nowaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2318D – ul. Grunwaldzka, od skrzyżowania z ul. Sądową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 297 – ul. Tamka” zlokalizowanej:

 

-        na działkach ewidencyjnych gruntów nr: 218, 223, 248/1, 225, 224/1, 224/2 , 224/3 obręb 0009 Bolesławiec-9, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec,

powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie

 

Nieruchomości gruntowe, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

Lp.

Obręb

Nr działki

Rodzaj zajęcia nieruchomości

1

0009 Bolesławiec-9

218

przebudowa włączenia drogi powiatowej nr 2318D do drogi wojewódzkiej nr 297

2

0009 Bolesławiec-9

225

wykonanie alejki parkowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2318D

3

0009 Bolesławiec-9

224/1

wykonanie alejki parkowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2318D

4

0009 Bolesławiec-9

224/2

wykonanie alejki parkowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2318D, likwidacja zjazdu z drogi powiatowej nr 2318D i wykonanie związanej z tym przebudowy układu komunikacyjnego

5

0009 Bolesławiec-9

224/3

wykonanie alejki parkowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2318D, wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 2318D i wykonanie związanej z tym przebudowy układu komunikacyjnego

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 105 w godzinach pracy Urzędu. Zapoznanie z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe.

 

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2017.1257 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2018 10:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 395
13 sierpnia 2018 10:33 (Justyna Kawecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2018 10:32 (Justyna Kawecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany