Komunikaty

WGN. Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Osła, gm. Gromadka - działki nr 294/2.

STAROSTA  BOLESŁAWIECKI

działający w imieniu Skarbu Państwa

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę

niezabudowanej działki nr 294/2 o powierzchni 0,9730 ha,

położonej w obrębie Osła, gmina Gromadka, na okres 3 lat

  

 • Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego         707,00 zł

 • Wadium                                                                          70,00 zł

   

   

  Dla przedmiotowej nieruchomości, która jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich, Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00048101/6.

  Działka nr 294/2 o powierzchni 0,9730 ha przeznaczona jest do użytkowania rolniczego (klasoużytki: RV -  pow.0,3741 ha, RIVb - pow. 0,2404 ha, PsIV - pow. 0,3585 ha)

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromadka, zatwierdzonym uchwałą nr XXVIII/190/05 Rady Gminy Gromadka z dnia 31 marca 2005 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 6 lipca 2005 r. nr 120 poz. 2497, stanowi w części tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN/16/10, w części drogi klasy dojazdowej, KDD, w części tereny urządzeń kanalizacji K/3.

  Przedmiotem przetargu jest roczna stawka czynszu dzierżawnego działki.

   

  Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu,

   ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 203

  o godzinie 900 dnia 9 sierpnia 2019 r.

   

  Warunki przetargu:

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej do 5 sierpnia 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Bolesławcu nr 02 2030 0045 1110 0000 0159 6980 BGŻ BNP Paribas w Bolesławcu. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany w ogłoszeniu o przetargu rachunek bankowy.

 2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet opłat wynikających z zawartej umowy, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi.

 3. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie zawarta umowa na dzierżawę wyżej wymienionej nieruchomości na okres 3 lat.

 4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni – ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

 5. Czynsz dzierżawny będzie płatny z góry za dany rok do dnia 15 stycznia każdego roku.

 6. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy

 7. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany, co zostanie niezwłocznie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa: http://bip.powiatboleslawiecki.pl

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, ul.Armii Krajowej 12, pok. 205, tel.75 6121748

Starosta Bolesławiecki

Tomasz Gabrysiak

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 09:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Olga Naumow
Ilość wyświetleń: 285
05 lipca 2019 09:12 (Olga Naumow) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany