Przetargi

WIZ.272.1.17.2018 „Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników w sezonie 2018/2019”

 UWAGA:
  1. Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 3 października 2018 r. do godz. 11:00.
  2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 3 października 2018 r. w sali nr 101 o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne.Ogłoszenie nr 621103-N-2018 z dnia 2018-09-25 r.

Powiat Bolesławiecki: „Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników w sezonie 2018/2019”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Bolesławiecki, krajowy numer identyfikacyjny 23082929800000, ul. Armii Krajowej   12 , 59-700   Bolesławiec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 323 258, , e-mail k.rybak@powiatboleslawiecki.pl, , faks 757 323 250.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatboleslawiecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiatboleslawiecki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatboleslawiecki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników w sezonie 2018/2019”
Numer referencyjny: WIZ.272.1.17.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych powiatu bolesławieckiego i odcinków dróg wojewódzkich przebiegających poza powiatem oraz chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich w sezonie 2018/2019. 2. Świadczenie usługi będzie odbywać się zgodnie ze Specyfikacją Techniczną na zimowe utrzymanie dróg oraz chodników (stanowiącą załącznik nr 2A). Usługa musi być wykonywana według standardów Zimowego Utrzymania Dróg (ZUD) opisanych w specyfikacji. Zamawiający zapewnia środki do ZUD (mieszankę piaskowo – solną, sól i solankę) oraz ich załadowanie na pojazdy Wykonawcy. Usługi ZUD będą świadczone na wezwanie uprawnionego pracownika ZDP w Bolesławcu w okresie obowiązywania umowy. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Usługa została podzielona na 17 części. 4. W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 część Wykonawca musi posiadać taką ilość sprzętu, aby zapewnić wykonanie usługi równocześnie. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z podziałem na części zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Nadzór nad realizacją usługi pełnił będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu. 7. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:  operatorów sprzętu tj. kierowców, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 2) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są w § 4 ust. 6 – 12 oraz w § 8 ust. 1 pkt. 6-8 wzoru umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34143000-1
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część 1 - a) dysponowanie zestawem złożonym z: pojazdu samochodowego z napędem co najmniej na 2 osie – szt.1, pługu średniego – szt. 1, piaskarko-solarki o pojemności co najmniej 6t - szt. 1, lub b) dysponowanie jednym pojazdem specjalnym wyposażonym w pług i piaskarko-solarkę o pojemności co najmniej 6t. Za pług średni zamawiający uzna pług odśnieżny o wadze od 500-800 kg i szerokości od 2,5 – 3,0 m. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy, czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Część 2 - a) dysponowanie zestawem złożonym z: pojazdu samochodowego z napędem co najmniej na 2 osie – szt.1, pługu średniego – szt. 1, piaskarko-solarki o pojemności co najmniej 6t - szt. 1, lub b) dysponowanie jednym pojazdem specjalnym wyposażonym w pług i piaskarko-solarkę o pojemności co najmniej 6t. Za pług średni zamawiający uzna pług odśnieżny o wadze od 500-800 kg i szerokości od 2,5 – 3,0 m. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy, czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Część 3 – a) dysponowanie zestawem złożonym z: pojazdu samochodowego z napędem co najmniej na 2 osie – szt.1, pługu średniego – szt. 1, piaskarko-solarki o pojemności co najmniej 10t - szt. 1, lub b) dysponowanie jednym pojazdem specjalnym wyposażonym w pług i piaskarko-solarkę o pojemności co najmniej 10 t. Za pług średni zamawiający uzna pług odśnieżny o wadze od 500-800 kg i szerokości od 2,5 – 3,0 m. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy, czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Część 4 – a) dysponowanie zestawem złożonym z: pojazdu samochodowego o ładowności min. 8t z napędem co najmniej na 2 osie – szt.1, pługu średniego – szt. 1, piaskarko-solarki o pojemności co najmniej 6t - szt. 1 lub b) dysponowanie jednym pojazdem specjalnym wyposażonym w pług i piaskarko-solarkę o pojemności co najmniej 6t. Za pług średni zamawiający uzna pług odśnieżny o wadze od 500-800 kg i szerokości od 2,5 – 3,0 m. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy, czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Część 5– a) dysponowanie zestawem złożonym z: pojazdu samochodowego o ładowności min. 15t z napędem co najmniej na 2 osie – szt.1, pługu średniego – szt. 1, piaskarko-solarki o pojemności co najmniej 10t - szt. 1, lub b) dysponowanie jednym pojazdem specjalnym wyposażonym w pług i piaskarko-solarkę o pojemności co najmniej 10t. Za pług średni zamawiający uzna pług odśnieżny o wadze od 500-800 kg i szerokości od 2,5 – 3,0 m. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy, czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Część 6 – a) dysponowanie zestawem złożonym z: pojazdu samochodowego z napędem co najmniej na 2 osie – szt.1, pługu średniego – szt. 1, piaskarko-solarki o pojemności co najmniej 10t - szt. 1, lub b) dysponowanie jednym pojazdem specjalnym wyposażonym w pług i piaskarko-solarkę o pojemności co najmniej 10 t. Za pług średni zamawiający uzna pług odśnieżny o wadze od 500-800 kg i szerokości od 2,5 – 3,0 m. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy, czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Część 7 – a) dysponowanie zestawem złożonym z: pojazdu samochodowego z napędem co najmniej na 2 osie – szt.1, pługu średniego – szt. 1, piaskarko-solarki o pojemności co najmniej 6t - szt. 1, lub b) dysponowanie jednym pojazdem specjalnym wyposażonym w pług i piaskarko-solarkę o pojemności co najmniej 6t. Za pług średni zamawiający uzna pług odśnieżny o wadze od 500-800 kg i szerokości od 2,5 – 3,0 m. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy, czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Część 8 - a) dysponowanie zestawem złożonym z: pojazdu samochodowego z napędem co najmniej na 2 osie – szt.1, pługu średniego – szt. 1, piaskarko-solarki o pojemności co najmniej 6t - szt. 1, lub b) dysponowanie jednym pojazdem specjalnym wyposażonym w pług i piaskarko-solarkę o pojemności co najmniej 6t. Za pług średni zamawiający uzna pług odśnieżny o wadze od 500-800 kg i szerokości od 2,5 – 3,0 m. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy, czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Część 9 – trasa nr 9 a) dysponowanie zestawem złożonym z: pojazdu samochodowego z napędem co najmniej na 2 osie – szt.1, pługu średniego – szt. 1, piaskarko-solarki o pojemności co najmniej 6t - szt. 1, lub b) dysponowanie jednym pojazdem specjalnym wyposażonym w pług i piaskarko-solarkę o pojemności co najmniej 6t. Za pług średni zamawiający uzna pług odśnieżny o wadze od 500-800 kg i szerokości od 2,5 – 3,0 m. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy, czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Część 10– a) dysponowanie zestawem złożonym z: pojazdu samochodowego z napędem co najmniej na 2 osie – szt.1, pługu średniego – szt. 1, piaskarko-solarki o pojemności co najmniej 6t - szt. 1, lub b) dysponowanie jednym pojazdem specjalnym wyposażonym w pług i piaskarko-solarkę o pojemności co najmniej 6t. Za pług średni zamawiający uzna pług odśnieżny o wadze od 500-800 kg i szerokości od 2,5 – 3,0 m. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy, czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Część 11– a) dysponowanie zestawem złożonym z: pojazdu samochodowego z napędem co najmniej na 2 osie – szt.1, pługu średniego – szt. 1, piaskarko-solarki o pojemności co najmniej 6 t -szt. 1, lub b) dysponowanie jednym pojazdem specjalnym wyposażonym w pług i piaskarko-solarkę o pojemności co najmniej 6t. Za pług średni zamawiający uzna pług odśnieżny o wadze od 500-800 kg i szerokości od 2,5 – 3,0 m. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy, czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Część 12 – a) dysponowanie zestawem złożonym z: pojazdu samochodowego z napędem co najmniej na 2 osie – szt.1, pługu średniego – szt. 1, piaskarko-solarki o pojemności co najmniej 6t - szt. 1, lub b) dysponowanie jednym pojazdem specjalnym wyposażonym w pług i piaskarko-solarkę o pojemności co najmniej 6t. Za pług średni zamawiający uzna pług odśnieżny o wadze od 500-800 kg i szerokości od 2,5 – 3,0 m. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy, czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Część 13 – a) dysponowanie zestawem złożonym z: pojazdu samochodowego szt.1, pługu średniego – szt. 1, piaskarko-solarki o pojemności co najmniej 6 t -szt. 1, lub b) dysponowanie jednym pojazdem specjalnym wyposażonym w pług i piaskarko-solarkę o pojemności co najmniej 6t. Za pług średni zamawiający uzna pług odśnieżny o wadze od 500-800 kg i szerokości od 2,5 – 3,0 m. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy, czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Część 14 - dysponowanie zestawem złożonym z pojazdu samochodowego z pługiem lekkim i piaskarką o d.m.c. zestawu do 5 T. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy i czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Część 15 - dysponowanie zestawem złożonym z pojazdu samochodowego z pługiem lekkim i piaskarką o d.m.c. zestawu do 5 T. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy i czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Część 16 - dysponowanie zestawem złożonym z pojazdu samochodowego z pługiem lekkim i piaskarką o d.m.c. zestawu do 5T. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy i czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Część 17 - dysponowanie zestawem złożonym z pojazdu samochodowego z pługiem lekkim i piaskarką o d.m.c. zestawu do 5 T. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, przejechanej trasy i czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – tj. wykaz pojazdów
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. VII pkt. 1 SIWZ; 2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. VIII pkt 6 SIWZ; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. VIII pkt. 2 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; 5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – trasa nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich Nr 297 i 363 (Bolesławiec - Włodzice, Bolesławiec - Garnczary) wraz z nowym odcinkiem obwodnicy wschodniej Bolesławca. Łączna długość trasy jednorazowo wynosi 54 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część 2 – trasa nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 297 (Bolesławiec-Kozłów, Trzebień-Trzebień Mały-A-18) oraz dróg powiatowych Trzebień - Trzebień Mały, Trzebień – Parkoszów – A4. Długość trasy jednorazowo 53 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część 3 – trasa nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 350 i 296 (Bolesławiec-Osiecznica –Ruszów-granica województwa (Gozdnica)-granica województwa(Iłowa) oraz dróg powiatowych Parowa-Ołobok, Parowa-Poświętne. Jednorazowa długość trasy 106 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Część 4 – trasa nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 357 (Bolesławiec-Osiecznica, Osiecznica-Nowogrodziec-Nawojów). Jednorazowa długość trasy 76 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Część 5– trasa nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 296 i 351(Bolesławiec-Osiecznica –Ruszów-Jeleniów (DK 94)-Jagodzin-Bielawa Dolna) Jednorazowa długość trasy 130 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Część 6 – trasa nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 353 i 351 (Bolesławiec-Strzelno-Pieńsk-Bielawa Dolna- Jędrzychowice (DK 94). Jednorazowa długość trasy 126 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Część 7 – trasa nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych nr: • 2272D – Bolesławiec-Gromadka-Pasternik • 2284D – Nowa Kuźnia - Modła • 2269D – Gromadka – Modła • 2285D - Gromadka – Osła • 2270D – Krzyżowa – Osła Jednorazowa długość trasy 98 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Część 8 – trasa nr 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych nr : • 2275D – Krzyżowa Tomaszów (droga nr 4) • 2286D - Bolesławiec – Kraśnik – Wilczy Las • 2287D – Kraśnik – Lipiany • 2292D – Kruszyn – Łaziska • 2291D – Łaziska – Wartowice • 2276D – Warta Bol. - Tomaszów Bol. (droga nr 4) Jednorazowa długość trasy 115 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Część 9 – trasa nr 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymanie dróg powiatowych Nr: • 2280D – Bolesławiec – Żeliszów • 2294D – Żeliszów – Suszki • 2293D – Żeliszów – Raciborowice Górne • 2277D – Iwiny – Tomaszów Bol. (droga nr 4) • 2278D – Iwiny – Raciborowice – Sędzimirów • 2290D – Raciborowice – Jurków • 2501D - Raciborowice – Ustronie (granica powiatu) Łączna długość trasy 127 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Część 10– trasa nr 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania na drogach powiatowych nr: • 2273D – Bolesławiec – Ocice – Gościszów (granica powiatu) • 2496D – Nowogrodziec – Gościszów – Granica powiatu • 2298D – Gościszów – Wolbromów • 2499D – Droga Nr 4 – Ocice – granica powiatu • 2295D – Kraszowice – Nowa • 2296D – Ocice – Milików Kolonia Długość trasy 99km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2, 34143000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Część 11– trasa nr 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych nr: • 2274D – Brzeźnik – Zabłocie – Nowogrodziec • 2279D – Nowogrodziec – Gierałtów – Zagajnik • 2283D – Czerna – Gierałtów • 2282D – Gierałtów – Godzieszów • powiatowe ulice miasta Nowogrodziec – ul. Nowogrodzka, 1-go Maja, Bolesławiecka, Sienkiewicza, Słowackiego, Młyńska, Kolejowa, Mickiewicza, Ołdrzychowska, Szpitalna, Kościelna, Strzelecka Łączna długość trasy 98 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Część 12 – trasa nr 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych nr: • 2271D – Osiecznica - Świętoszów – Rudawica (granica powiatu) • 2301D - Łozy • 2300D – Przejęsław – Ławszowa • 2399D – Przejęsław – Ławszowa • 2297D – Przejęsław • 2302D – Parowa – Ołobok • 2303D – Parowa – Poświętne • 2281D – Nowogrodziec – Parzyce – Osieczów – Tomisław Jednorazowa długość trasy 125 km. UWAGA: Na odcinku drogi 2271 D Osiecznica - Świętoszów – Rudawica (granica powiatu)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: Część 13 – trasa 13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg (jezdnia – sól + solanka), odśnieżanie ulic miasta Bolesławiec. Ulice w mieście Bolesławiec: Wojewódzkie (18 km): Droga Nr 297 – Kościuszki, Tamka, Bohaterów Getta, Wesoła, Łokietka, Garncarska, Komuny Paryskiej, Jeleniogórska Droga Nr 363 – Tamka, Chrobrego, Spółdzielcza, Cicha, Kosiby Droga Nr 350 – ul, Widok Powiatowe (42 km): Droga Nr 2305D – Żwirki i Wigury, Karola Miarki Droga Nr 2306D – Podgórna, Zygmunta Augusta Droga Nr 2307D – Tyrankiewiczów, Aleja Wojska Polskiego Droga Nr 2308D – Żeromskiego Droga Nr 2309D – Łasicka Droga Nr 2310D – Zwycięstwa, Leśna Droga Nr 2311D – Kubika, Gdańska Droga Nr 2312D – Śluzowa Droga Nr 2313D – Polna, Modłowa Droga Nr 2314D – Ogrodowa Droga Nr 2315D – Mickiewicza Droga Nr 2316D – Sądowa Droga Nr 2317D – Zgorzelecka Droga Nr 2318D – Grunwaldzka Droga Nr 2319D – Staszica Droga Nr 2320D – Dolne Młyny Droga Nr 2321D – Mostowa Droga Nr 2322D – Komuny Paryskiej Droga Nr 2323D – Staroszkolna Droga Nr 2324D – Spacerowa Łączna długość trasy 60 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: Część 14 – trasa nr 14 – strefa ZGORZELEC
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i posypywanie chodników przy drogach wojewódzkich w powiecie zgorzeleckim według potrzeb. Droga Nr 296 – Węgliniec, Stary Węgliniec, Ruszów. Droga Nr 351 – Pieńsk, Zgorzelec, Jędrzychowice. Droga Nr 353 – Pieńsk. Łączna długość trasy ok. 15 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: Część 15 – trasa nr 15 - strefa MIEJSKA BOLESŁAWIEC
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i posypywanie chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich na terenie Bolesławca według potrzeb. Droga Nr 2305D – Żwirki i Wigury, Karola Miarki Droga Nr 2306D – Podgórna, Zygmunta Augusta Droga Nr 2307D – Tyrankiewiczów, Aleja Wojska Polskiego Droga Nr 2308D – Żeromskiego Droga Nr 2309D – Łasicka Droga Nr 2310D – Zwycięstwa, Leśna Droga Nr 2311D – Kubika, Gdańska Droga Nr 2312D – Śluzowa Droga Nr 2313D – Polna, Modłowa Droga Nr 2314D – Ogrodowa Droga Nr 2315D – Mickiewicza Droga Nr 2316D – Sądowa Droga Nr 2317D – Zgorzelecka Droga Nr 2318D – Grunwaldzka Droga Nr 2319D – Staszica Droga Nr 2320D – Dolne Młyny Droga Nr 2321D – Mostowa Droga Nr 2322D – Komuny Paryskiej Droga Nr 2323D – Staroszkolna Droga Nr 2272 D – Modłowa Droga Nr 2273 D – Lubańska Droga Nr 363 – Tamka, Chrobrego, Spółdzielcza, Cicha, Kosiby Droga Nr 350 – Widok Droga nr 297 – Kościuszki, Tamka, Bohaterów Getta, Wesoła, Łokietka, Garncarska, Komuny Paryskiej, Jeleniogórska Łączna długość trasy ok. 35 km. Odśnieżanie i posypywanie chodników z pługiem lekkim i piaskarką o d.m.c. zestawu do 5T.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16 Nazwa: Część 16 – trasa nr 16 - strefa POZAMIEJSKA I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i posypywanie chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich w powiecie Bolesławieckim według potrzeb. Drogi wojewódzkie: Droga nr 297 – Łąka, Nowe Jaroszewice, Suszki, Dąbrowa Bol. Droga Nr 363 –Łaziska Droga Nr 350 – Dobra Drogi powiatowe: Droga Nr 2269 D – Krzyżowa Droga Nr 2273 D – Bożejowice, Rakowice, Otok, Kraszowice Droga Nr 2274 D – Brzeźnik, Zabłocie Droga Nr 2280 D – Stare Jaroszewice Droga Nr 2286 D – Bolesławice, Kraśnik Dolny Łączna długość trasy 15 km. Odśnieżanie i posypywanie chodników z pługiem lekkim i piaskarką o d.m.c. zestawu do 5T.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17 Nazwa: Część 17 – trasa nr 17 - strefa POZAMIEJSKA II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i posypywanie chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich w powiecie Bolesławieckim według potrzeb. Drogi wojewódzkie: Droga nr 297 – Kozłów, Stara Oleszna, Trzebień, Golnice Droga Nr 363 – Warta Bolesławiecka, Iwiny Droga Nr 350 – Kliczków, Osiecznica, Parowa Droga Nr 357 – Chrobrego, Słowackiego, Lubańska, Krótka, Rynek, Strzelecka Droga Nr 357 - Zebrzydowa, Tomisław, Osiecznica. Nowogrodziec – ulice: Droga Nr 2326D – Kolejowa Droga Nr 2327D – Mickiewicza Droga Nr 2329D - Szpitalna Droga Nr 2330D – Kościelna Droga Nr 2274D – Nowogrodzka, 1-go Maja, Bolesławiecka Droga Nr 2496D - Sienkiewicza Drogi powiatowe: Droga Nr 2269 D – Gromadka, Modła Droga Nr 2271 D – Osiecznica, Przejęsław, Świętoszów Droga Nr 2272 D – Wierzbowa Droga Nr 2273 D – Ocice Droga Nr 2275 D – Tomaszów Bolesławiecki Droga Nr 2276 D – Tomaszów Bolesławiecki, Warta Bolesławiecka Droga Nr 2277 D – Iwiny Droga Nr 2278 D – Iwiny, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne Droga Nr 2279 D – Gierałtów, Wykroty Droga Nr 2281 D – Osieczów – Tomisław Droga Nr 2284 D – Nowa Kuźnia, Modła Droga Nr 2285 D – Gromadka Droga Nr 2286 D – Szczytnica Droga Nr 2287 D – Nowa Wieś Droga Nr 2297 D – Przejęsław Droga Nr 2299 D – Ławszowa Droga Nr 2300 D – Ławszowa Droga Nr 2496 D – Milików, Droga Nr 2499 D - Ocice Łączna długość trasy 50 km. Odśnieżanie i posypywanie chodników z pługiem lekkim i piaskarką o d.m.c. zestawu do 5T.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 34143000-1, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


                                                                                                                     WICESTAROSTA BOLESŁAWIECKI
                                                                                                                                 Tomasz Gabrysiak
 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25 września 2018 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Rendecka-Woch/Krzysztof Rybak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2018 09:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rybak
Ilość wyświetleń: 455
25 września 2018 09:35 Krzysztof Rybak - Opublikowanie dokumentu.
25 września 2018 09:28 Krzysztof Rybak - Dodanie załącznika [zalaczniki_edytowalne.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 września 2018 09:27 Krzysztof Rybak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2a.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany