Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2020 r.

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2020 r.:

I. Punkty prowadzone przez Powiat:

1. Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12 pokój nr 4 (parter), punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

a) od poniedziałku do czwartku: w godz. 11.00 – 15.00,

b) piątek: w godz. 8.00 – 12.00.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:

1) adwokat Daria Mularska,

2) adwokat Sandra Kulpa,

3) adwokat Justyna Olechnowicz,

4) adwokat Luiza Słychan (mediator),

5) adwokat Agnieszka Śmigalska

 

2. Punkt w Nowogrodźcu – ul. Lubańska 14, pomoc jest udzielana przez radców prawnych w następujących dniach i godzinach:

1) poniedziałki – 7.30 – 11.30 – radca prawny Sylwia Mikołajczyk,

2) wtorki – 9.40 – 13.40 – radca prawny Szymon Biniaszczyk,

3) środy – 8.30 – 12.30 – radca prawny Eliza Polachowska,

4) czwartki – 8.00 – 12.00 – radca prawny Sylwia Mikołajczyk, radca prawny Daria Ziemiańska – Stanek,

5) piątki – 8.30 – 12.30 – radca prawny Daria Ziemiańska – Stanek.

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w ww. punktach po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 75 612 17 19, czynnym codziennie w następujących godz.:

poniedziałek: 7.30 – 17.00,

wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30,

piątek – 7.30 – 14.00.

 

II. Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” w Górze, ul. Stefana Batorego 8, 56 - 200 Góra - organizację pozarządową, która  została wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

1) poniedziałki – 15.00 – 19.30,

2) wtorki – 14.30 – 19.00,

3) środy – 7.30 – 12.00,

4) czwartki – 16.00 – 20.00,

5) piątki – 11.00 – 15.30.


Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu czynnym codziennie w godz. pracy punktu: 75 731 21 07, wew. 33.

 

2. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40, punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnictwo jest świadczone w następujących dniach i godzinach:

1) poniedziałki i środy – 14.00 – 18.00,

2) wtorki i czwartki –15.00 – 19.00,

3) piątki – 15.00 –19.00.

 

Z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu czynnym codziennie w godz. pracy punktu: 75 730 10 36.

 

Na wizytę u prawników osoby uprawnione mogą się także umówić drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: a.guzik@powiatboleslawiecki.pl lub k.grzelczyk@powiatboleslawiecki.pl

 

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Z bezpłatnych usług prawników może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie takie podpisuje się podczas wizyty u prawnika w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Usługi prawnicze będą zatem dostępne zarówno dla osób niepełnosprawnych, seniorów, bezdomnych, samotnych matek, osób doświadczających przemocy, borykających się
z zadłużeniami itp. Z nieodpłatnej pomocy prawnej może także skorzystać osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniała pracowników w ciągu ostatniego roku.

 

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie osoby uprawnionej składane podczas wizyty u prawnika, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą składa dodatkowo oświadczenie, że nie zatrudniała pracowników w ciągu ostatniego roku.

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

- prawo rodzinne,

- prawo pracy,

- ubezpieczenia społeczne,

- sprawy administracyjne,

- prawo podatkowe,

- sprawy cywilne,

- sprawy karne,

- prawo podatkowe,

- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

- sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują także nieodpłatną mediację.

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediację prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

1) rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o mediację, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

W 2020 r. nieodpłatna mediacja jest prowadzona we wszystkich punktach w Powiecie Bolesławieckim w zakresie:

1) poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Specjalistyczny dyżur mediacyjny, podczas którego może być przeprowadzone spotkanie mediacyjne, pełni Pani mec. Luiza Słychan w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Bolesławcu. Zapisy pod nr telefonu:  75 612 17 19.

 

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bolesławiecki w porozumieniu z gminami: Nowogrodziec, Osiecznica i Warta Bolesławiecka.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.02.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich Społecznych i Zdrowia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Grzelczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2020 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Tarnawska
Ilość wyświetleń: 660
27 lipca 2020 13:34 (Anna Tarnawska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2020 10:48 (Anna Tarnawska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 czerwca 2020 12:13 (Anna Tarnawska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany